• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
ÜYELİK İŞLEMLERİ
Merhaba Sn. Meslektaşımız.

Üyelik için aşağıdaki LİNK'e tıklayınız.

LİNK
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

TEKNİK YÖN DERGİSİ
TEKNİK YÖN HABER FAALİYET DERGİSİ
YASAL UYARI

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

FEDERASYONLARIMIZ
ANADOLU TEKNİKERLER FEDERASYONU


KARADENİZ TEKNİKERLER FEDERASYONU
DERNEKLERİMİZ

ANKARA TEKNİKERLER DERNEĞİ

ANTALYA TEKNİKERLER DERNEĞİ

BATMAN TEKNİKERLER DERNEĞİ

BİNGÖL TEKNİKERLER DERNEĞİ

BİTLİS TEKNİKERLER DERNEĞİ

DENİZLİ TEKNİKERLER DERNEĞİ

ELAZIĞ TEKNİKERLER DERNEĞİ

GÜMÜŞHANE TEKNİKERLER DERNEĞİ

ISPARTA TEKNİKERLER DERNEĞİ

KIRIKKALE TEKNİKERLER DERNEĞİ

KOCAELİ TEKNİKERLER DERNEĞİ

MUŞ TEKKNİKERLER DERNEĞİ

ORDU TEKNİKERLER DERNEĞİ

OSMANİYE TEKNİKERLER DERNEĞİ

RİZE TEKNİKERLER DERNEĞİ,

SİİRT TEKNİKERLER DERNEĞİ

TRABZON TEKNİKERLER DERNEĞİ

UŞAK TEKNİKERLER DERNEĞİ

VAN TEKNİKERLER DERNEĞİ

ZONGULDAK TEKNİKERLER DERNEĞİ


FAYDALI LİNKLER

www.sivildunya.comFAYDALI LİNKLER
www.sivildunya.com


YÖNETMELİKLER

 

TEKNİK ÖĞRETMEN, YÜKSEK TEKNİKER,TEKNİKER, TEKNİSYENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLUKLARINI ALDIĞI KANUN VE YÖNETMELİKLER

1- 3194 sayılı İmar Kanunun 38. maddesi.

2- 3795 sayılı kanun

3- 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği.

4- Fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelik.

5- Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliği.

3194 sayılı İmar Kanunu, 3542 sayılı kanun değişik38/2 maddesi (değişiklik 4.05.1989)

Madde 38 - Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konuları ve ilgili kanunlararına göre, mühendisler , mimarlar,şehir plancıları deruhte ederler.                                          

(Değişik 3542 - 4.05.1989) Yapıların mimari statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek fen adamları deruhte eder.                                        

Fen Adam Yönetmeliği

3194/44-II ( Değişik ; 3542 -4.5.1989 )

38 inci maddede sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili Bakanlıklar ile Türk Mühendis Mimar odaları Birliği ( T.M.M.O.B.) ve Yüksek Öğrenim Kurumunun görüşleri alınarak bakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte çıkarılacak yönetmelik ile tespit edilir.

Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun

Kanun No.3795 (29.4.1992 )

Amaç

Madde 1 -Bu kanunun amacı, mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik personelin eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek liseleri, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarının bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.

Unvanlar

Madde 3 - Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek kız lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına,"teknisyen"

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek öğretim görenlere, "tekniker"

c) Lise üstü üç yıl sürekli yüksek teknik öğretimi görenlere, "yüksek tekniker"

d) Lise üstü dört yıl sürekli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okul,erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen"

e) Teknik öğretmen unvanının kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis" Unvanı verilir. Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.

Mühendislik Programlarının Düzenlenmesi

Madde 4 - Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programlarının uygulama esas ve usulleri, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Mühendislik Programlarının Uygulanması

Madde 5 - Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programları, bu Kanunun yayımını izleyen ilk öğretim yılından itibaren ilgili fakültelerce uygulamaya konulur.

Yetki ve Sorumluluk

Madde 6 - Mühendislik unvanını alanlar, kendi meslek alanlarında denk öğrenim görmüş meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarına sahip olurlar. Teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin her meslek alanındaki yetki ve sorumluluklarına ait esas usuller ; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun da görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak bir yönetmelikle düzenlenir.

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

3030 Sayılı Tip İmar Yönetmeliği

Madde 28 ( 2.9.1999 ) Sürveyan : Görevlendirildiği şantiyede fenni mesulün direktifleri ile yapının fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapabilmesi için, yapı ile ilgili inşaat, tesisat, imalat tadilatı ve her türlü inşaat işlerinden sorumlu olan ve aldıkları eğitime göre teknik öğretmen, yüksek tekniker, teknisyen unvanını taşıyanlar ile lise mezunu olup 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesi alan fen adamıdır.

Madde 35 - Aynı yönetmeliğin 58 inci maddesi madde başlığı eklenerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fenni Mesuliyet, Sürveyanlık Hizmetleri ve Sicil

Madde 58 - Fenni Mesuliyet ve sürveyanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile sicil tutulmasına dair esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Fenni Mesuliyet ( Teknik uygulama sorumluluğu - TUS )

Fenni mesul, 57 nci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin uygulanması için mal sahibi veya vekili tarafından ilgili idareye karşı görevlendirilir. Proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti konusuna ve ilgisine göre mimar, inşaat, elektrik ve makine mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür.Ayrıca, projenin parsele aplikasyonu ile temelden subasman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun belirtilmesi ile ilgili fenni mesuliyet harita mühendislerince, peyzaj projesi içeren yapılarda, bu konudaki fenni mesuliyet peyzaj mimarınca üstlenir. Ancak, İmar kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır. Fenni mesuliyet üstlenebilmesi için; yapının kanuna, plana, mevzuata, fen ve sağlık kurallarına, projelerine uygun yaptırılacağına dair noter tasdikli imza sirküler , diploma sureti, Bağ-Kur ve Sigorta kaydı, her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesinin ilgili idareye ibraz edilmesi zorunludur. Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır.Farklı bir ilde fenni mesuliyet üstlenebilir.Bunun kontrolü için, yapı denetim defterine işlemek zorundadır.

a)Aplikasyon,

b)Hafriyat ve zemin hazırlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin yapımı,

c)Temel inşaatının tamamlanması ve temel vizesi düzenlenmesi,

d)Temel ve çatı dahil her katın kalıp, demir, beton ve tesisat donanımı,

e)Isı yalıtımı vizesi

f)Malzemenin kullanımından önce Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygunluğun denetimi

Sürveyanlık Hizmetleri:

Yapıların özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık ve çalışma konuları dikkate alınarak, maliyet bedeli (arsa bedeli hariç) 8 milyar TL. ye kadar olan yapılarda en az ustalık belgesi olan fen adamı olmak üzere bir inşaat sürveyanı, 8 milyar TL. ile 80 milyar TL. arasında olan yapılarda en az birisi teknisyen olmak üzere bir inçaat, bir tesisat ve bir elektrik sürveyanı, 80 milyar TL. nin üzerinde olan yapılarda yapının özelliğine göre en az birisi teknik öğretmen ve yüksek tekniker olmak üzere birer adet inşaat, tesisat, elektrik ile ilgili tekniker unvanlı sürveyan bulundurulur.Maliyet bedeli 80 milyar TL. nin üzerinde olan yapılarda her ilave 80 teknisyen unvanlı bir sürveyanın görevlendirilmesi zorunludur.Maliyet bedelleri, idarece Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlara göreher yıl yenilenir. Sürveyan sayısının az olduğu yerlerde,maliyet bedeli 8 milyar TL. yi aşmayan ve birbirine yakın olan en fazla 4 inşaatın sürveyanlık ile ilgili işleri bir sürveyan tarafından yürütülebilir.İnşaatların yakınlığı bölge şartları dikkate alınmak suretiyle ilgili belediye veya valilikçe takdir olunur. Mal sahibi tarafından istihdam edilen ve adı idareye bildirilen sürveyanların bu vazifeyi kabul ettiklerine dair noter taahhütnamesini ilgili ideareye vermeleri zorunludur. Sürveyanlık hizmetleri 5.9.1979 tarihli 16745 sayılı Resmin Gazatede yayımlanan "Bayındırlık İşlerş Kontrol Yönetmeliği" ne göre yürütülür.

Sicil

Fenni mesullerin sicilleri, ilgili meslek odalarınca, ilgili idareden alınacak iş bitirme belgeleri de dikkate alınarak tutulur ve yeni bir fanni mesuliyet üstlenebilmesinde bu siciller dikkate alınır. Sürveyanların sicilleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyelerin ilgili birimlerce tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda valiliğe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) gönderilir.Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak sürveyanların sicillerinin tutulması da valiliğe (Bayındırlı ve İskan Müdürlüğü) aittir. Sicil fişleri yapının inşaat ruhsatı alınmasından yapı kullanma izninin alınmasına dek geçecek süreyi, bu süreç içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır.Sicillerin tutulmasında fenni mesullerin sürveyanlar ile ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ile açıklayıcı hususlar Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğinden görüş alınarak Bakanlıkça belirlenir.

İMAR KANUNUN 30. MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER

MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı , Kanunun 38. maddesinde sayılan mühendisler mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında görev yapacak 38. maddede sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 3194 sayılı imar Kanununun 44.maddesinin Fıkrası gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Fen Adamları ; Yapı, Elektrik Tesisatçılığı, Sıhi Tesisat ve ısıtma, Makina, Yapı Ressamlığı, Harita Kadastro, Tapu kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik eğitim veren okullarından diploma ve kurs belgesi alarak yapıların mimari, statik ve tesisat planlarının, projelerinin, resim ve hesaplarının hazırlanması ve uygulanmasında ve halihazır harita ve kadastro işlerinde görev alan elemanlardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Fen Adamlarının Gruplandırılması

Madde 5- Fen adamları , kendi uzmanlık dallarında iştiklal etmek üzere alanlarında   gördükleri mesleki ve teknik öğretim seviyelerine göre aşağıdaki sınıflara ayrılırlar:

I.GRUP: Bu yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen alanlarda üç ve dört yıllık yüksek öğrenim görenler:

a)Teknik Eğitim Fakültesi mezunları,

b)Mülga, Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve  Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunları,

c)Mülga, Yüksek Tekniker Okulu mezunları,

d)Yukarıda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tespit edilecek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar.

II.GRUP:Bu yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen alanlarda iki yıllık yüksek öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra dört yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

a) Meslek Yüksek Okul müzunları,

b) Mülga Tekniker Okulu mezunları,

c) Mülga, İstanbul Teknik Okulunun Fen Memurluğu Okulu Mezunları,

d) Teknik Lise mezunları

e) Mülga, Teknisyen Okulu mezunları

f) Mülga, Harita Ahzi Tersim Mektebi ve Harita Umum Müdürlüğü Harita Mektebin mezun olanlar,

g) Mülga, Yapı Kalfa Okulları ve Yapı Kalfa Sınıfı,

h) Mülga, İstanbul Sanayi Mektebinin İnşaat Bölümü,

ı) Mülga, Fen Tatbikat Okulu istihkam ve Demir Yolu Bölümü,

i) Yukarıda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tespit edilecek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar ile bunlara denk kursları bitirenler.

IV.GRUP:İlkokul mezunu olup, bu yönetmenliğin 4. maddesinde belirtilen alanlarda  mesleki ve teknik öğrenim veren kurslar veya ortaokulu bitirenler.

a) Mülga, Yapı Sanat ve Erkek Sanat Ortaokulu Mezunları,

b) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanuna göre "Kalfalık" belgesi alanlar,

c) Gece ve Gündüz Endüstri Pratik Sanat Okulunu bitirenler,

d) Milli Eğitim Bakanlığının Sürveyan yetiştiren kursların bitirenler,

e) Belediyelere Fen elemanlanı yetiştirmek üzere Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca düzenlenen kursları bitirenler,

f) Evvelce Belediyelerce ve Bayındırlık Müdürlüklerince veya ilgili meslek teşekküllerince açılmış olan yapı kalfası kurslarından mezun olupta iştirak şart ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ve İmar ve İskan Bakanlığınca Müştereken tespit edilmek suretiyle belirli bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere açılan imtihanda başarı sağlayıp yukarıda bu grupta sözü geçen kurs mezunlarına verilen belgeyi alanlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fen Adamlarının Yetki ve Görevleri

İnşaat İşlerindeki Yetki ve Görevler

Madde 6 - Bu yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamına giren Fen Adamlarının kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren inşaatlar hariç olmak üzere inşaat işlerindeki görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

I.GRUP

a) Mimari Statik plan-proje resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni mesuliyeti mühendis ve mimarlar tarafından deruhte edilen her türlü yapıların kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek üzere tatbikatına yetkilidir.

b) Yapınının bulunduğu yer Belediye mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede ilgili idarece ihtisas ve itigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece her türlü yapılarını;

1- Mimari, statik, plan, proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre, mimar ve mühendisler tarafından tanzim edilmiş, bodrumlarıyla birlikte 5 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000m2 yi geçmeyen 6 metreye kadar serbest açıklıkta (6 metre dahil) en çok 4 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metrekareye 500kg hareketli yüke mütehammil olan yapıların fenni mesuliyetini deruhte ederek tatbikatını yapmaya,

2- Bodrumlarıyla birlikte 3 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 300 metreyi geçmeyen,4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metreye dahil) en çok 3 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metrekare 250kg. hareketli yüke mütehammil olan basit yığma plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya,yetkilidirler.

c) Mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fen mesuliyeti Mühendis ve Mimarlar tarafından deruhte edilen her türlü yapıların yapılmasında, görevlerini deruhte etmeye yetkilidir.

II.GRUP

a) İlave tadiller hariç her türlü yapıların tamirini yapmaya,

b) Her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

c) Mimari, statik, plan-proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre mimar ve mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş, bodrumlarıyla birlikte 5 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000 metrekareyi geçmeyen 6 metre kadar serbest açıklıkta (6 metre dahil) en çok 4 metre kat yüksekliğinde ve döşemelere en çok metrekareye 500kg. hareketli yüke mütehammil olanların tatbikatını yapmaya,

d) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyece belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede ilgili idarece ihtisas ve iştigal, konularına göre faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece her türlü yapıların; Bodrumlarıyla birlikte 3 katı ve bütün katların inşaat sahaları bulunan 300 metrekareyi geçmeyen, 4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metre dahil) en çok üç metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok üç metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metrekareye 250kg. hareketli yüke mütehammül olan basit yığma binaların, plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatını yapmaya,

e) Mimari, statik ve he türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni mesuliyeti mehendis ve mimarlar tarafından deruhte edilen her türlü yapıların yapılmasında, öğrenim alanlarına göre kontrol yardımcısı görevlerini deruhte etmeye yetkilidir,

III.GRUP

a) İlave ve tadiller hariç her türlü yapıların tamirlerini yapmaya,

b)Her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

c)Mimari, statik, plan-proje, resim ve hesapları ihtisa ve iştigal mevzularına göre, mimar ve mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyeti deruhte edilmiş, yığma binalardan imar durumlarına göre bodrumları ile birlikte 3 kat ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 300 metrekareyi geçmeyen 4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metre dahil) en çok 3 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metrekareye 250kg. hareketli yüke mütehammil olanların tatbikatına yetkilidirler.

IV.GRUP

Bu gruba dahil fen adamları her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye yetkilidirler.

Sıhhi Tesisat ve Isıtma İşlerindeki Yetki ve Görevleri

Madde 7- Bu yönetmeliğin 5.maddesi kapsamına giren Fen adamlarının kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla sıhhi tesisat ve ısıtma işlerindeki yetki ve görevleri şunlardır;

I.GRUP

a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya,

b) Teshin, klima, sıhhi tesisat, plan-proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş yapıların kalorifer, banyo, hela, mutfak, tesisat tatbikatına.

c) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyece; belediye teşkikatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği taktirde ve sürece; bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000m2'yi ve hacmi 4000m3'ü geçmeyen binaların kalorifer ve merkezi bir tesisat, plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatına, yetkilidirler.

II.GRUP

a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya,

b) Her türlü tesisatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

c)Teshin, klima, sıhhi tesisat, plan-proje, resim ve hesapların ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyeti deruhte edilmiş yapılardan bütün katlarının inşaat sahaları toplamı 1000 m2'yi ve hacmi 4000 m3'ü geçmeyenlerin kalorifer ve banyo, hela, mutfak, tesisat tatbikatına,

d) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücahir alan sınırları içinde belediyece; belediye teşkikatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyetin deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece, bütün katların inşaat sahaları toplamı 500 m2'yi ve hacmi 2000 m3'ü geçmeyen binaların kalorifer ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit banyo, hela, mutfak tesisat, plan-proje, resim ve hesaplarını yapmaya, fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatına yetkilidirler.

III.GRUP

a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya,

b) Her türlü tesisatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

c) Teshin, klima, sıhhi tesisat, proje, plan ve resimleri ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş binalardan, bütün katlarının inşaat sahaları toplamı 500 m2'yi ve hacmi 2000 m3'ü geçmeyenlerin kalorifer ve merkezi bir tesisatı bağlı olmayan münferit banyo, hela, mutfak, tesisat tatbikatına, yetkilidirler.

IV.GRUP

Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma tesislerinin sürveyanlık hizmetlerini görmeye yetkilidirler.

Elektrik Tesisatçılığı İşlerindeki Görev ve Yetkiler

Madde 8 - Elektrik iç tesisatı yapacak olanlar, 8/8/83 tarihli, 18129 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren " Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik " ve bunun değişikliklerine dair yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Harita Alımı İşlerindeki Yetki Ve Görevleri

Madde 9 - Bu yönetmeliğin 5.maddesi kapsamına giren fen adamlarının kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla harita alımı işlerindeki görev ve yetkileri şunlardır.

II.GRUP

Harita alımı yapılan yer, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerce; belediye teşkilatı olamayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece; nirengi ve nivelman noktaları tesisi, ölçü ve tafsilat alımı, arazi ve arsa düzenlemeleri uygulama işlerini yapmaya yetkilidirler.

III.GRUP

Fenni mesuliyetleri bir harita-kadastro mühendisi tarafından deruhte edilmek şartıyla ana nirengi ve ana nivelman hariç, nirengi ve nivelman noktaları tesisi ölçü ve tafsilat alımı arazi ve arsa düzenlemeleri uygulama işlerini yapmaya yetkilidirler.

Ancak, harita alımı işlerinde 2644 sayılı Tapu Kanunun ilgili hükümleri saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fen Adamlarının Sorumlulukları

Sorumluluk

Madde 10 - İmar planları ile bunların tatbikat planlarını, halihazır haritaları, mimari, statik ve tesisat plan-proje, resim hesaplarını hazırlayan fen adamları, bunların bilcümle fenni hatalarından sorumludurlar.

a) İlgili idarelere karşı, ihtisas ve iştigal mevzularına göre imar planına halihazır yapı ve tesisat tatbikatındaki sürveyan işlerinin yapılması ve bunların mesuliyeti bu, yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerinde yazılı fen adamlarınca deruhte edilmek üzere aldıkları işlerin tasdikli imar planlarına ve tasdikli vaziyet planına, tatbikat projelerine, mer'i kanun, tüzük yönetmelik ve şartnamelere fen ve sanat kaidelerine uygun  olarak yaptırılmasından mükellef ve sorumludurlar.

b) İşbu sürveyanlık hizmetlerinden dolayı sorumluluklar, mal sahibi tarafından adı ilgili idareye bildirilecek sürveyana aittir. Bu vazifeyi kabul ettiğini sürveyanın da ilgili idareye bildirilmesi şarttır.

c) İlgili idarelere karşı ( ihtisas ve iştigal mevzularına göre ) yapı, tesisat, harita ve bina aplikasyon işleri tatbikatını deruhte eden, bu yönrtmrliğin 6.,7., ve 8. maddelerinde yazılı fen adamları , sürveyanlık hizmetleri dahil tatbikatın tasdikli vaziyet planına projelerine, mer'i kanun, tüzük, yönetmelik ve şartnamelere, fen ve sanat kaidelerine göre yaptırılmalarından mükellef ve sorumludurlar.

Müeyyideler

Madde 11 - Bu yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerinde belirtilen fen adamlarının 10. maddede hükme bağlanan sorumlulukları yerine getirmemeleri veya hatalı ve ihmalkar davranışları tespit edildiğinde:

a) Birinci tespitte kendisine yazılı ihbarda bulunulur.

b) İkinci tespitte yazılı tevbih verilir.

c) Başka başka işlerin sorumluluğunu deruhte ettiği sırada da olsa üçüncü tespitte belgesi bir yıl süre ile askıya alınır.

d) Sorumlu olduğu işde kendi kusuru nedeniyle, hatalı veya yanlış uygulamaya meydan vermesi halinde ilgili idare sınırları içinde bir yıl süre ile başka bir iş almasına izin verilmez.

e) Bu mueyideler sicile işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 12 - Bu yönetmelikte bahsedilen sürveyanlık hizmetleri, Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi ve Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılır.

Havagazı iç tesisat yapacak olanlar 24 Mart 1953 gün ve 8367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Havagazı İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi " hükümlerine tabidirler.

Sicil

Madde 13 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının sicilleri belediyelerin sicil bürolarınca tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine gönderilir.Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak fen adamlarının sicillerinin tutlması, o ilin ruhsat alınmasından, bitimine ( oturma izninin alınmasına ) kadar geçecek süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır.Sicillerin tutulmasında yapılardaki teknik uygulama sorumlusunun sicille ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatlar esas alınır.

Sürveyanlık hizmetleri ise sürekli olup sürveyanlar asıl fenni sorumlunun tespit edeceği vakitlerde iş başında bulunmak zorunda ve projeye, teknik şartnameye aykırı gördükleri hususlarıda deftereişlemek ve üst düzeydeki teknik sorumlulara iletmek zorundadırlar.Kötü sicil alan sürveyanlar bir yıl süre ile sürveyanlık görevi yapmaktan idaresince men edilebilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 14 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 1/3/1960 tarih ve 10445 sayılı resmi gazetede yayımlanan " 6785 sayılı Kanun 14.maddesine göre Fen adamlarının Selahiyetleri ve belediyelere karşı deruhte edebilecekleri fnni mesuliyet hudutları hakkında talimatname "ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin  yürürlüğe girmesinden önce ilgili idareye karşı bu yönetmelik dışında mesuliyet deruhte etmiş olan fen adamları, bu işlerin mesuliyet deruhte etmiş olan fen adamları, bu işlerin mesuliyetlerini işlerin ikmaline kadar devam ettirmeye yetkilidir.

Yürürlük

Madde 15 - Bu Yönetmeliğin 3194 sayılı Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ile Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Not: 2 Kasım 1985 tarih ve 18916 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ

Madde 16 - Sürveyanların görev, yetki ve sorumlulukları:

16.1 - Görevlendirildikleri iş yeri ve mahallerde - Şantiye devamlı olarak bulunup inşaat, tesisat imalatı, ameliyat ve türlü ihzaratın kontrol mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılmasını gözetmek suretiyle sağlar.

16.2 - Görevlendirildikleri iş sahasında fiilen çalışan işçi, taşıt araçları ve iş makinalarının çeşit ve sayılarını yoklayarak yaptıkları iş cinsine göre ayrı ayrı saptar puvantaj defterine kaydeder;

16.3 - Özel emir verildiği takdirde; Belirli zamanlarda müteahhidin çalıştırdığı her türlü işçi ve çalışan nakil araçlarının, gündelik veya ücretlerini gösterir müteahhit tarafından verilmiş tasdikli karneleri toplayıp içindeki bilgilerin özetini deftere geçirir.Ve karnesi bulunmayanların kaç günden beri çalışmakta olduklarını ve karne bulunmamasının sebebini sorup yazar;

16.4 - İş yerinde topladıkları bilgileri, inşaat, tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanların ve ekip başlarının adlarını, kontrol mühendisi tarafından kendilerine verilen ve örneğine uygun puvantaj defterine yazar;

16.5 - Kontrol mühendisliğince kabul edilmiş numunelerine uymayan kum, çakıl, taş, tuğla ve diğer inşaat ve her türdeki tesisat malzemesi ihzaratının yapılmamasını ve kullanılmamasını sağlar, uyulmadığı takdirde kontrol mühendisine derhel bildirilir;

16.6 - Kullanılacak çimentonun, ambalajlarının bozuk, nemlenmiş ve taşlanmamış olmasına dikkat eder;

16.7 - İhzar edilen her türdeki inşaat ve tesisat malzemelerinin, şartnamelere uygun olarak istif ve depo edilmesini sağlar;

16.8 - Her türlü harç ve betonların, şapların, asfalt kaplama karışımlarının ve diğer benzeri imalatın karışımlarına giren malzemenin, şartnamelerine göre ve kontrol mühendisinin tarifine uygyn, belirli ve kararlaştırılmış ölçeklerde ölçülerek veya tartılarak kullanılmasına, yapılacak harç, beton veya karışımın mütecanis hale gelinceye kadar iyi bir şekilde karıştırılmasına; konulacak su miktarının tesip edilen miktara uygun olmasına dikkat eder;

İyi bir şekilde karıştırılmış betonun; bekletilmeden ( Belli müddet içinde ) yerine konulmasına; dökülürken danelerinin ayrılıp birleşimin bozulmamasına; gerekli sıkılştırmanın yeknesak bir şekilde yapılmasına; kalıplarının sulanmasına ve yabancı maddelerden temizlenmesine; dökülmüş betonun sulanıp dış etkilere karşı saklanmasına, ayrıca sulanması gereken diğer imalat, inşaat ve gereçlerin gerektiği şekilde sulanmasına ve bunlar için gerekli tedbirlerin alınmış olmasına nezaret eder;

16.9 - Blokaj stablize, kırmataş ve dolgu gibi her türlü imalatın sıkıştırılması işlerinde; Kontrol mühendisinin vereceği direktife ve usulüne göre sıkıştırma ameliyesine nezaret eder ve bu işte çalışan makinaların çalışma saatlerini tespit eder;

16.10 - İdare tarafından sözleşme hükümlerine göre kira ile müteahhide verilen her türlü inşaat makinalarının günlük çalışma saatlerini tespit eder;

16.11 - Her gün yapılan iş miktarını, bütün gün çalışıp çalışmadığını, havanın çalışamaya elverişli olup olmadığını, ve işte günlük sarfedilen çimento miktarı ile kontrol mühendisinin isteyeceği diğer malzeme sarfiyatını sürveyan defterine kaydeder;

16.12 - Sürveyanlar, yukarıda belirtilen işleri yaptırmak için müteahhide sözlü ihtarda bulunmaya yetkili olup, ancak devamında sakınca gördüğü kirli malzeme ile beton veya harç yapılması, zamanından önce kalıp sökülmesi, demir kontrolü ve teslimi yapılmadan beton dökülmesi, temel taban seviyesini bulmadan inşaata başlanması ve kontrollukça kötü vasıflı olduğu tespit ve şantiye dışına çıkarılması istenilen malzemenin kullanılması gibi hallerde, kontrol mühendisine derhal bildirmek şartı ile bu kısımlardaki çalıimaları. durdurmak için sözle ihtarda bulunmaya yetkilidir.

 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT)

 

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4703 - 29.6.2001 / 4077 - 23.2.1995

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Şubat 2003 - Sayı: 25021

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre inşa edilen binalarda, insan ve yük taşımasında kullanılan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının projelendirilmesi, tasarımı, imali, montajı ve bakımı gerektiği gibi yapıldığında ve işletilmesinde kullanıcıların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmelerini teminen; tasarım ve imalat aşamalarında uyulması gereken temel sağlık ve güvenlik kuralları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme işlemlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Bu Yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek-IV'de listelenen asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarını kapsar.

 

Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (örneğin; makas asansörleri).

 

Asansörler için bu Yönetmelikte belirtilen risklerin tamamı veya bir bölümü belirli yönetmeliklerin kapsamına giriyorsa, bu Yönetmelik söz konusu belirli yönetmeliklerin yürürlüğe giriş tarihinden önceki bu tür asansörlere uygulanmaz veya uygulaması durdurulur.

 

b) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.

 

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

 

2) Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmış ve yapılmış asansörleri,

 

3) Maden ocağı vinçleri,

 

4) Sahne asansörleri,

 

5) Nakil vasıtalarına monte edilmiş asansörleri,

 

6) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,

 

7) Dişli Rayda çalışan trenleri,

 

8) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan şantiye asansörleri.

 

Dayanak

 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

 

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

 

c) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

 

d) Asansör : Binalarda ve inşaatlarda, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15ø'den fazla bir açı oluşturan sabit raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olan ve;

 

- İnsanların,

 

- İnsanların ve yüklerin ve

 

- Kabine girilebiliyorsa, yani bir kişi zorlanmadan kabine girebiliyorsa ve kabin içine ya da kabin içindeki bir kişinin kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise, sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibatı,

 

e) Model asansör: Teknik dosyasında, objektif değerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik kurallarını nasıl karşılanacağının gösterildiği numune asansörü;

 

(Model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını oluşturan asansörler arasında izin verilen tüm varyasyonlar azami ve asgari değerleriyle birlikte teknik dosyada açıkça belirtilmelidir.

 

Temel güvenlik kurallarını sağlamak bakımından muhtelif ekipmanın benzerliği hesaplama ve/veya tasarım planları gösterilebilir.)

 

f) Asansör Firması: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin tasarımından, imalatından, montajından, projesinden, bakımından, işletme ruhsatından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen gerçek veya tüzel kişileri; asansör firmasının Türkiye dışında olması halinde, asansör firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca asansörün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşu,

 

g) Güvenlik aksamı: Ek-IV'de listelenen asansör aksam ve parçalarını,

 

h) Güvenlik aksamı imalatçısı: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin güvenlik aksamının tasarımından, imalatından, piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve ürüne CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşu; güvenlik aksamı imalatçı firmasının Türkiye dışında olması halinde, güvenlik aksamı imalatçı firması tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca güvenlik aksamının tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri asansör güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

i) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, asansörün veya güvenlik aksamının taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,

 

j) CE Uygunluk işareti: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin veya güvenlik aksamlarının veya asansörlerin imalinde kullanılan asansörle ilgili diğer ekipman, aksam ve parçaların çalışırken veya kullanırken çevrenin ve insanların sağlık ve güvenliğini veya söz konusu ise malların güvenliğini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu belirten, bu Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik kurallarına, teknik düzenlemede yer alan kurallara uygun olduğunu ve tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren işareti,

 

k) Temel Güvenlik Kuralları: Asansörün/güvenlik aksamının insan sağlığı ve güvenliği veya söz konusu ise malların güvenliğinin korunması açısından sahip olması gereken asgari sağlık ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını,

 

l) Uygunluk Değerlendirmesi: Asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

 

m) Uygunluk Değerlendirmesi Kuruluşu: Asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunun denenmesi ve muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,

 

n) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

 

o) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamı veya diğer aksamın özellikleri, işleme ve imalat yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

 

ö) Ulusal Standart: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer aksamlara yönelik Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,

 

p) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer aksamlara yönelik uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

 

r) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya güvenlik aksamı veya diğer aksamlara yönelik Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazete'sinde ismi yayımlanan standardı,

 

s) AT Uygunluk Beyanı: Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının piyasaya arz ettiği asansörün veya güvenlik aksamının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

 

ş) AT Tip İnceleme Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek asansör firmasına verilen asansör veya güvenlik aksamının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belgeyi,

 

t) Piyasaya arz: Asansör firmasının asansörü kullanıcıya hazır hale getirdiği ilk durumu veya güvenlik aksamı imalatçısı veya diğer aksam imalatçılarının imal ettikleri aksamları, asansör firmasına tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için hazır hale getirdiği ilk durumu,

 

u) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün veya güvenlik aksamının veya diğer aksamların piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilip edilmediğinin ve güvenli olup olmadığının Bakanlık tarafından denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

 

ü) Bina sorumlusu: Asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını ve onarımını ve kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki, kat maliki veya bunların yetki verdiği kişi veya kuruluşu,

 

v) Yetkili Servis: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan asansörlerin bakımı ve onarımı için asansör firması tarafından yetkilendirilen özel veya tüzel kişiyi,

 

y) Ürün: Asansörü ve/veya asansör aksam ve parçalarını,

 

z) İşletme Ruhsatı: Bu Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen asansörün; avan ve tatbikat projelerine, standartlara ve bu Yönetmeliğin temel kurallarına ve teknik düzenlemelere uygunluğunun belgelenmesini müteakip, binanın bağlı bulunduğu Belediye veya belediye hudutları dışında Valilik tarafından verilen, asansörün kullanılmasında can ve mal gü- venliği açısından bir sorun olmadığını belirten belgeyi,

 

za) Asansör yaptırıcısı: Asansörün tesisi için asansör firması ile sözleşme yapan özel veya tüzel kişileri,

 

zb) Elektrik Projesi: Tesis edilecek asansörün tipine göre elektrikli kumanda, kontrol, emniyet sistemleri, sinyal sistemleri ve genel tahrik güç vb. sistemlerini ihtiva eden elektrik akım yollarını gösteren projeleri, bunların birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu,

 

zc) Proje: Yapılacak tesisin hesaplarını, elektrik projelerini, ölçülerini ve binaya yerleşik şeklini kapsayan komple tasarımı,

 

zd) İnşaat Mahalli: Yapılarda asansör kabininin çalışacağı kuyu ile tahrik ve kumanda elemanlarının bulunduğu mahallini,

 

ze) Trafik Hesabı: Bina şekil ve ihtiyaçlarına göre asansörün adet, hız, kapasite, kumanda ve kullanma şekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzını,

 

zf) Yıllık Kontrol: Asansörün emniyet ve işletme yönünden standartlara uygun şekilde çalıştığının yılda en az bir defa yetkili bir mühendis tarafından kontrol edilmesini,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Temel Güvenlik Kuralları ve Standartlar

 

Temel Güvenlik Kuralları

 

Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler, Ek-I'de belirtilen temel sağlık ve güvenlik kurallarını yerine getirmek zorundadır.

 

Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamları, Ek-I'de getirilen temel sağlık ve güvenlik şartlarını karşılamalı veya monte edildikleri asansörde söz konusu temel kuralları sağlamalıdır.

 

Standartlar

 

Madde 6- Standartlara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Bir uyumlaştırılmış stantart bir veya daha fazla temel sağlık ve güvenlik gereğini kapsaması durumunda,

 

1) Bu standarda uygun imal edilen asansörlerin 5 inci maddedeki ilgili temel kurallara uygun olduğu kabul edilir veya,

 

2) Bu standarda uygun imal edilen, güvenlik aksamının doğru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel kurallara uymasını sağlamak için uygun olduğu kabul edilir.

 

b) Bakanlık, uyumlaştırılmış ulusal standartların isim ve numaralarını Resmi Gazete'de yayımlar. Bakanlık bu bilgileri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

 

c) Bakanlık, uyumlaştırılmış Avrupa standardının bulunmadığı durumda, Ek-I'de yer alan asgari temel sağlık ve güvenlik kurallarının doğru uygulanması için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakkında ilgili taraflara bilgi vermek için gerekli önlemleri alır.

 

d) Bakanlık, (a) bendinde belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartların veya bu standartların esas aldığı Avrupa standartlarının 5 inci maddede belirtilen güvenlik şartlarını tamamen sağlamadığını tespit etmesi durumunda, konuyu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir. Komisyon konu üzerinde yapacağı değerlendirmeyi müteakiben, söz konusu uyumlaştırılmış Avrupa standardını ve bunu uyumlaştıran uyumlaştırılmış ulusal standardın yayımdan çekilmesi gerektiğini bildirmesi halinde, Bakanlık söz konusu uyumlaştırılmış ulusal standardı Resmi Gazete'deki yayımlanan listeden çıkarır.

 

e) Ek-XV'de Türk Standartları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılan mevcut uyumlaştırılmış standartlar verilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri, "CE" İşaretlemesi, CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı

 

Uygunluk Değerlendirmesi İşlemleri

 

Madde 7- Güvenlik aksamları ve asansörler için uygunluk değerlendirme işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

 

A- Güvenlik aksamları için uygunluk değerlendirmesi işlemleri:

 

Ek-IV'de belirtilen güvenlik aksamlarının piyasaya sürülmesinden önce, güvenlik aksamı imalatçısı tarafından aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

 

a) Güvenlik aksamına aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirmesinden birisi uygulanır.

 

1) Güvenlik aksamı modeli, Ek-V'e göre AT tip incelemesine ve Ek-XI'e göre onaylanmış bir kuruluş tarafından yapılacak imalat denetimine sunulur veya,

 

2) Güvenlik aksamı modeli Ek-V'e göre AT tip incelemesine sunulur ve Ek-VIII'e göre imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi işletilir veya,

 

3) Güvenlik aksamı modeli için Ek-IX'a göre tam kalite güvence sistemi işletilir.

 

b) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VIII, Ek-IX veya Ek-XI) verilen şartları dikkate alarak, her güvenlik aksamına CE işareti iliştirilir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren AT uygunluk beyanı düzenlenir.

 

c) Güvenlik aksamı imalatçısı AT uygunluk beyanının bir kopyasını güvenlik aksamının son imalat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.

 

B- Asansör için uygunluk değerlendirmesi işlemleri:

 

Piyasaya sürülmeden önce bir asansörün aşağıdaki işlemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.

 

a) Asansör, eğer Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir asansöre göre tasarımlanmışsa;

 

1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,

 

2) Ek-XII'de belirtilen asansör kalite güvence sistemi veya,

 

3) Ek-XIV'de belirtilen imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip, monte edilir ve deneyleri yapılır.

 

Tasarım, montaj ve deney safhalarına yönelik işlemler aynı asansör üzerinde yapılabilir. Veya;

 

b) Asansör, Ek-V'de bahsedilen AT tip incelemesi yapılan bir model asansöre göre tasarımlanmışsa;

 

1) Ek-VI'da sözü edilen son muayene veya,

 

2) Ek-XII'de sözü edilen asansör kalite güvence sistemi veya,

 

3) Ek-XIV'de sözü edilen imalat kalite güvence sistemi, uygulanarak imal edilir, monte ve deneyleri yapılır. Veya;

 

c) Asansör, uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun değil ise, tasarım incelemesinin eşlik ettiği Ek-XIII'e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarımlanmışsa;

 

1) Ek-VI'da belirtilen son muayene veya,

 

2) Ek-XII'ye uygun olarak asansör kalite güvence sistemi veya,

 

3) Ek-XIV'e uygun olarak imalat kalite güvence sistemi uygulanarak imal edilip monte edilir ve deneyleri yapılır. Veya;

 

d) Asansöre bir onaylanmış kuruluş tarafından Ek-X'da belirtilen birim doğrulama işlemi yapılır. Veya;

 

e) Asansör Ek-XIII'e göre tam kalite güvence sistemine tabi tutulur, eğer bu kalite güvence sistemi ilgili uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun değilse, tasarım incelenir.

 

Yukarıda bahsedilen (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlarda tasarımdan sorumlu kişi imalat işleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kişiye mutlak güvenlikle çalışabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sağlamalıdır.

 

C) Asansör firması, bu maddenin (B) fıkrasında sözü edilen bütün durumlarda aşağıda belirtilen hususları yerine getirir.

 

a) Kullanılan Ekte (duruma göre Ek-VI, Ek-X, Ek-XII, Ek-XIII veya Ek-XIV) verilen şartları dikkate alarak asansöre CE işaretini iliştirir ve Ek-II'de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyanı düzenler,

 

b) Asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle AT uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder.

 

c) Bakanlık; Komisyonun, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve diğer onaylanmış kuruluşların istemeleri halinde, uygunluk beyanının ve son muayeneye ilişkin deney raporlarının bir kopyasını asansör firmasından temin edebilir.

 

CE Uygunluk İşareti

 

Madde 8- CE uygunluk işaretine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) CE uygunluk işareti "CE" harflerinden ibarettir. Kullanılacak işaretin şekli Ek- III'de verilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

 

b) CE uygunluk işareti, Ek-I'in "Genel" başlıklı bölümünün madde 5'ine uygun olarak her asansör kabinine açıkça ve görülebilir şekilde, Ek-IV'de listelenen güvenlik aksamının her birine, eğer mümkün değilse güvenlik aksamına ayrılmayacak biçimde takılan bir etiketin üzerine iliştirilir.

 

c) Üçüncü tarafları CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli açısından yanıltacak işaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarına takılması yasaktır. CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini azaltmaması şartıyla, diğer herhangi bir işaret asansörlere veya güvenlik aksamlarına iliştirilebilir.

 

CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı

 

Madde 9- Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

 

a) Bakanlık, CE uygunluk işaretinin uygun olmayan bir şekilde iliştirildiğini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firması veya güvenlik aksamının imalatçısı asansörün veya güvenlik aksamının CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.

 

b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa, Bakanlık, söz konusu güvenlik aksamının piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

 

Bakanlık bu durumu ve yapılan işlemleri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

 

c) Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının bu Yönetmeliğin yükümlülüklerine uymaması durumunda, asansörü veya güvenlik aksamını piyasaya arz eden kişi, bu yükümlülüklerden sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 

Piyasaya Arz

 

Madde 10- Bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş asansörlerin veya güvenlik aksamlarının piyasaya arzı ve serbest dolaşımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Doğru bir biçimde projelendirilen, imalatı, montajı ve her ay bakımı yapılan ve amacına uygun olarak kullanılan bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve sadece insan sağlığını ve güvenliğini, yerine göre malların güvenliğini tehlikeye atmayan asansörlerin piyasaya arz edilmesine ve hizmete konulmasına izin verilir.

 

Bu Yönetmelik kapsamına giren güvenlik aksamının piyasaya arzına veya hizmete sokulmasına, monte edildikleri asansörlerin doğru bir biçimde montajı ve bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldığında, sadece insan sağlığı ve güvenliğini veya söz konusu ise malların güvenliğini tehlikeye atmamaları halinde izin verilir.

 

b) Bu Yönetmeliğe uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamının piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmaları yasaklanamaz, sınırlanamaz veya engellenemez.

 

c) Güvenlik aksamı imalatçısının beyan ettiği, bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlere takılması düşünülen bu Yönetmeliğe uygun aksam ve parçaların piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.

 

d) CE uygunluk işaretini taşıyan ve beraberinde Ek-II'de belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde (7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler) belirtilen uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerinin tümüne uyduğu kabul edilir.

 

e) Ticaret fuarlarında, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarının imalatçısı veya yetkili temsilcileri tarafından uygun hale getirilene kadar satışa çıkarılamayacağının görünür bir işaretle açıkça belirtilmesi kaydıyla, yürürlükteki Yönetmelik hükümlerine uymayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının sergilenmesi engellenemez. Gösteriler sırasında, kişilerin korunması için yeterli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 

Madde 11- Bakanlık, asansörlerin veya güvenlik parçalarının piyasa gözetimi ve denetimini 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümler çerçevesinde yapar veya yaptırır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Onaylanmış Kuruluş

 

Onaylanmış Kuruluş

 

Madde 12- Bakanlık, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek Onaylanmış Kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümler ve bu Yönetmeliğin Ek-VII'de belirtilen asgari kriterler çerçevesinde gerçekleştirir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Tedbirler

 

Tedbirler

 

Madde 13- Asansörler veya güvenlik aksamlarının temel sağlık ve güvenlik kurallarının yerine getirmeleri ile ilgili ve usulsüz işaret kullanımına karşı alınan tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilen CE uygunluk işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya güvenlik aksamının kişilerin ve yerine göre malların güvenliğini tehlikeye atabileceğini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksamının piyasadan toplanması veya toplatılması, piyasaya arzını engelleyecek veya serbest dolaşımını kısıtlayacak bütün tedbirleri alır.

 

Bakanlık, özellikle bu durumun bu tip bir tedbir kararının gerekçesiyle birlikte;

 

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik kurallarını karşılayamaması,

 

2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartların yanlış uygulanması,

 

3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadığını, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

 

b) Uygun olmayan bir asansör veya güvenlik aksamı "CE" uygunluk işareti taşıyorsa, Bakanlık işareti kullanana karşı gerekli tedbirleri alır ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonu bilgilendirir.

 

c) Asansörü monte eden asansör firması, binanın veya inşaatın sorumlusu ile irtibata geçerek, gerekli bilgi alış verişini sağlamalı ve asansörün iyi çalışmasını ve güvenlikli kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.

 

d) Asansör firması, asansör kuyusunun asansörün çalışması ve güvenliği için gerekenin dışında bir boru tertibatı, tel sistemi ya da başka bir donatımın olmamasını sağlayacak gerekli tedbirleri almalıdır.

 

e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) bendi ve 13 üncü maddenin (c) ve (d) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri, asansörlerin bu Yönetmelikte belirlenmemiş bir şekilde değiştirilmesi anlamına gelmesi şartıyla, Bakanlığın söz konusu asansörler hizmete girdiğinde veya kullanıldığında kişilerin korunmasını sağlamak için gerekli gördüğü uygun şartları bu Yönetmeliğe uygun olarak koyma haklarını etkilemez.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Asansör Tesis ve İşletme Uygulamaları

 

Proje

 

Madde 14- Asansörün avan ve tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisleri tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak müştereken hazırlanır.

 

Projelerin hazırlanmasında Türk standartları esas alınacaktır, Türk standartları kapsamı dışındaki işler için menşei ülke standartları esas alınır.

 

Asansör avan projeleri mimari proje ile birlikte yapılacak ve mimari projeye esas teşkil eder.

 

Asansörün tesisi ile ilgili tatbikat projeleri ise asansör montajı yapılmadan önce ilgili makama onaylattırılır.

 

İşletme Ruhsatı alınması aşamasında ilgili kuruma ve asansör yaptırıcısına projeler ruhsatla birlikte verilir.

 

Trafik Hesabı

 

Madde 15- Mimari tatbikat projelerinin yapımından evvel, yapının özellik ve kullanım şartlarına uygun trafik hesabı yapılmalıdır.

 

a) Trafik hesabı, standart kapsamındaki işler için ilgili standardına, standart kapsamı dışındaki işler ve komple ithal işler için ise menşei ülkenin hesap usullerine göre asansör projelerini hazırlayan mühendis tarafından yapılır.

 

b) Trafik hesabında kabul edilen ana kriterlerin sorumluluğundan bu kriterleri veren mimar, hesap sonucu bulunan asansör sayısı ve karakteristiğinin sorumluluğundan projeyi hazırlayan mühendis sorumludur.

 

Mukavemet Hesabı ve Mekanik Proje

 

Madde 16- Mukavemet hesabı ve mekanik proje ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Asansörün yapısını ilgilendiren mukavemet hesapları:

 

İnşaatın statik hesabına uygun olmak üzere asansörün makine dairesine, kuyu dibine ve ray tespit yerlerine gelecek yüklerin miktar ve cinsini gösteren hesaplardır ve bu hesaplar makine mühendisleri tarafından tanzim edilerek imzalanır.

 

b) Asansörün imalatını ilgilendiren mukavemet hesapları:

 

Asansörün projesine uygun, ilgili standartlara göre makine mühendisleri tarafından yapılacak mukavemet hesaplarıdır.

 

c) Asansöre ait mekanik projeler makine mühendisi tarafından tanzim edilerek imzalanır. Asansörün mekanik kısımlarından makine mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapılmasından asansör firması sorumludur.

 

Elektrik Projeleri

 

Madde 17- Asansöre ait elektrik-elektronik projeleri elektrik-elektronik mühendisi tarafından tanzim ve imza edilir. Asansörün elektrik-elektronik ile ilgili kısımlarından elektrik-elektronik mühendisi, teknik uygulama sorumlusunun nezaretinde projeye uygun olarak yapılmasından asansör firması sorumludur. Elektrik projeleri işletme ruhsatı müracaatı esnasında verilir.

 

Asansörün Kurulacağı İnşaat Mahalli

 

Madde 18- Yapılarda asansör tesisinin kurulacağı inşaat mahalleri, mutlaka bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki trafik hesabı sonucunda bulunan sayı ve karakteristiğe uygun asansörler için standartların öngördüğü boyutlarda olmalıdır.

 

İnşaat Mahallinin Özellikleri

 

Madde 19- Asansör tesisinin kurulacağı inşaat mahallinin özellikleri şunlardır:

 

a) Kat kapıları önündeki sahanlık, varsa Türk standartlarına, yoksa uluslar arası geçerli standartlara uygun büyüklükte olmalıdır.

 

b) Asansör makine dairesine çıkış merdiveni, binanın ana merdiveni özelliğinde olmalıdır.

 

c) Asansör kuyusunun iç yüzü beton perde değilse, toz tutmayacak şekilde perdahlı sıva yapılmalıdır.

 

İş Kazaları ve Diğer Sorunlar

 

Madde 20-a) Asansör montajına başladıktan sonra, asansör kuyusunda olabilecek iş kazaları ve diğer sorunlardan, asansör firmasının elemanlarının çalıştığı anlarda asansör firması; diğer zamanlarda ise inşaat firması sorumludur. Bu durum montaja başlandığı anda asansör firması ve inşaat firması arasında hazırlanacak bir tutanakla belirlenir.

 

b) Asansör kuyularının bakımı esnasında yeterli derecede aydınlık olabilmesi için, asansör kuyusuna makine dairesinden kumandalı sabit aydınlatma tesisatı yapılmalıdır.

 

İşletme Ruhsatı

 

Madde 21- İşletme Ruhsatı, asansör firması tarafından Belediyeden veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilikten alınan belgedir. Bu belge verilirken; asansör firmasınca bu Yönetmelik gereği asansörün tasarımı, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözleşmesiyle bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenliği açısından uygun olması ve CE uygunluk işareti ile Onaylanmış Kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk işareti taşıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.

 

Bina Sorumlusu

 

Madde 22- Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile ayda bir defa düzenli bakımını ve onarımını bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasına veya yetkili servisine yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapının bağlı bulunduğu belediye veya valilik tarafından ilk kontrolünü asansörün işletmeye açılmasından iki yıl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yıl yaptırmaktan sorumludur.

 

Bakım

 

Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün kullanılması esnasında, temel sağlık ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;

 

a) Bina sorumlusu ile bir asansör firması veya onun yetkili servisi arasında garanti müddetince geçerli aylık bakım ve servis hizmetleri anlaşması yapılması zorunludur. Ayrıca, asansör firması arızaya müdahale zamanını söz konusu anlaşma metninde belirtmelidir.

 

b) Anlaşma yapılan firma, asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olabileceği gibi, bir başka asansör firması veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylık bakım ve servis hizmetleri için anlaşmaya bağlanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olmalıdır.

 

c) Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanılır.

 

d) Asansörü imal eden firma, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarını 10 yıl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör firması veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa koşullarında mutlaka karşılamak zorundadır.

 

Yıllık Kontrol

 

Madde 24- Yapının bağlı bulunduğu belediyelerce veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliklerce en az yılda bir kere her asansörün kontrolü yapılır. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yıllık kontrol işini dışarıdan elektrik ve/veya makine mühendisine yaptırabilir. Bu mühendis emniyet ve işletme yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor verir.

 

Bu rapor 3 nüsha olarak düzenlenir; birer nüshası belediyede veya valilikte, asansör firmasında veya yetkili servisinde ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduğu bina sorumlusu ve bakımını yapan firma müştereken sorumludur.

 

Kullanıcılar ile İlgili Hususlar

 

Madde 25- Asansör kullanan kişilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir.

 

Asansörün özelliğine göre farklılık arz edecek hususları asansör firması veya bakımcı firma yazılı olarak ilgililere verir, ilgililer bu bilgileri kullanıcılara aktarır ve görebilecekleri yere asarlar.

 

Bu bilgiler şunlardır:

 

a) Asansör içinde kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında asansör firması veya bakımcı firmanın yazılı talimatına aynen uyulması,

 

b) Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız binmelerinin önlenmesi,

 

c) Asansöre girerken kabinin o katta olup olmadığına dikkat edilmesi,

 

d) Asansöre girip çıkarken oyalayıcı hareketlerde bulunmayıp bu işin süratle yapılması,

 

e) Asansör kullanıcısının kat kapısını içeriden veya dışardan mutat şeklin dışında açmaya uğraşmaması,

 

f) Asansör kullanıcısının kat arasında kaldığında kapı camını kırarak çıkmaya çalışmaması,

 

g) Kapısız kabinlerde asansör kullanıcısının kabin içinde seyir halinde hareketli olan kapı tarafındaki duvara kendisinin veya beraberindekilerin veya eşyalarının temasına meydan vermemesi,

 

h) Asansör kullanıcısının kabin üstündeki çıkış kapağından kendi başına çıkmaya çalışmaması (bu kapak sadece dışarıdan kurtarmak isteyenler için kullanılır),

 

i) Kabin içine konan yüklerin dengeli yüklenmesine dikkat edilmesi, kabin hareket halinde iken bu yüklerin kaymaması için tedbir alınması,

 

j) Anlaşmalı bakım yapan firma dışında başka bir firma ve kişilerin asansöre müdahale ettirilmemesi.

 

İstisnalar

 

Madde 26- Makine dairesiz yapılan asansörler için makine dairesi ile ilgili hükümler uygulanmaz. Ancak asansör firması tarafından muhtemel riskleri önleyici tedbirler alınmalıdır. Ayrıca güvenlik şartları ile standartların ön gördüğü diğer şartlar da uygulanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

Bildirimler

 

Madde 27- Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Bakanlıkça, 95/16/EC sayılı Avrupa Birliği direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

 

b) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamına 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirlerin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

 

Gizlilik

 

Madde 28- Bakanlık, Onaylanmış Kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sırasında temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliğini sağlar.

 

Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

 

Madde 29- Bu Yönetmeliğin Yedinci Bölümünde yer alan hizmete ilişkin hususlara aykırı hareket edenler hakkında 4077 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin ürünlere ilişkin hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara ise 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

Madde 30- 20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin zorunlu olarak uygulamaya girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Düzenlemeler

 

Madde 31- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmaya yetkilidir.

 

Ulusal Daimi Komite

 

Madde 32- Bu Yönetmeliğin uygulanması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla, gerektiğinde, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Ulusal Daimi Komite kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten 18 ay sonra zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun üretilen, gerekse 30 uncu maddede belirtilen Asansör Yönetmeliği ve ilgili standardına uygun imal edilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

 

Yürürlük

 

Madde 33- Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

                                                                          Ek-1

 

              ASANSÖR VE GÜVENLİK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI İLE İLGİLİ

 

              TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK KURALLARI

 

    1. Temel sağlık ve güvenlik kuralları altındaki zorunluluklar, ancak

 

asansörü monte eden veya güvenlik aksamı imal eden tarafından planlanan

 

şekilde kullanıldığı takdirde asansör veya güvenlik aksamın söz konusu

 

tehlikeye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.

 

    2. Yönetmelikte kapsanan temel sağlık ve güvenlik kuralları zorunludur.

 

Ancak, hali hazırda tekniğin mevcut durumuyla, bunların ortaya koyduğu

 

hedeflere ulaşılamaya bilinir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar geniş

 

ölçüde, asansör veya güvenlik aksamı bu hedeflere yakın bir şekilde

 

tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

 

    3. Güvenlik aksamı imalatçısı ve asansörü monte eden kendi asansörlerine

 

uygulanan bütün her şeyi belirlemek ve monte amacıyla tehlikeleri

 

değerlendirme zorunluluğu altındadırlar. Bu değerlendirmeyi dikkate alarak

 

bunları tasarlamalı ve yapılmalıdırlar.

 

    4. Bu Yönetmelikte kapsanmayan, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi

 

Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (89/106/AT) belirtilen

 

temel kurallar asansörlere yöneliktir.

 

    1. GENEL

 

    1.1. Muhtemel bir tehlike varsa ve bu Ekte kapsanmıyorsa 5/6/2002 tarihli

 

ve 24776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin

 

(98/37/AT) Ek-I'nin madde 1.1.2'sindeki temel sağlık ve güvenlik kuralları her

 

şartlarda uygulanır.

 

    1.2. Kabin

 

    Kabin, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün

 

beyan yüküne karşı gelen yer ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve

 

monte edilmelidir.

 

    İnsanların taşınması için planlanan asansörler için, boyutları elverdiği

 

takdirde, kabin kendi yapısal özelliklerinin özürlü insanların ulaşım ve

 

kullanımını engellemeyeceği veya kısıtlamayacağı şekilde ve bunların

 

kullanımını sağlayacak şekilde planlanan değişikliklere izin verecek şekilde

 

tasarlanmalı ve monte edilmelidir.

 

    1.3. Asılma şekilleri ve destek şekilleri

 

    Kabinin asılma ve/veya destek şekilleri, bunların bağlantıları ve diğer uç

 

parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve imalat şartlarını

 

dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve

 

kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmalı ve monte

 

edilmelidir.

 

    Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanıldığı takdirde, her

 

birinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki bağımsız halat veya zincir

 

bulunmalıdır. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlemek veya çevrim

 

oluşturmak için gerekli olmadığı sürece, hiçbir bağlantı veya ek yerlerinin

 

olmaması gerekir.

 

    1.4. Yüklemenin kontrolü (aşırı hız dahil)

 

    1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında normal şekilde çalışmasını

 

önleyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve montajı yapılmalıdır.

 

    1.4.2. Asansörler bir aşırı hız düzenleyicisi (regülatörü) ile teçhiz

 

edilmelidir.

 

    Bu Kurallar, hareket sistemlerinin tasarlandığı aşırı hızın önlendiği

 

asansörlere uygulanmazlar.

 

    1.4.3. Hızlı asansörler bir hız-izleyici ve hız-sınırlayıcı gereç ile

 

teçhiz edilmelidir.

 

    1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörler, çekme halatlarının

 

makaralar üzerinde dengesini temin edecek şekilde tasarlanmalıdır.

 

    1.5. Makine

 

    1.5.1. Bütün insan ve yük asansörlerinin kendi asansör makinesinin

 

bulunması gerekir. Bu kurallar, karşı ağırlık yerine bir ikinci kabin

 

kullanılan asansörler için uygulanmaz.

 

    1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diğer

 

ilgili tertibatların bulunduğu yerlere, acil durum ve bakım halleri dışında

 

girilememesini temin eder.

 

    1.6. Kumanda cihazları

 

    1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan özürlü insanların kullanımı için

 

planlanan asansörlerin kumanda cihazları buna göre tasarlanmalı ve

 

yapılmalıdır.

 

    1.6.2. Kumandasının işlevleri açıkça belirtilmelidir.

 

    1.6.3. Bir grup asansör için olan çağırma devreleri, paylaşılmış veya

 

birbirlerine bağlı olabilirler.

 

    1.6.4. Elektrikli teçhizat aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde

 

monte edilmeli ve bağlanmalıdır:

 

    - Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devreler ile karıştırılma ihtimali

 

olmamalıdır.

 

    - Elektrik enerjisi yük altında kesilebilmelidir.

 

    - Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik güvenlik devresinde bulunan

 

elektrik güvenlik cihazına bağlanmalıdır.

 

    - Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet

 

vermemelidir.

 

 

 

    2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

 

    2.1. Asansör, kabinin hareket ettiği boşluğa (asansör kuyusuna), acil

 

durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek güvenlik

 

önlemleri tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce

 

asansörün normal kullanımı imkansız hale getirilmelidir.

 

    2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme (baskı) riskini

 

önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Uç pozisyonların ötesine

 

serbest bir boşluk veya bir barınak ile bu hedef sağlanmalıdır.

 

    Ancak, belirli durumlarda, özellikle eski binalarda, bu çeşit bir çözümün

 

uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, Bakanlığın ilk onayı vermesi

 

imkanını sağlamak için bu riski önlemek amacıyla başka uygun yollar

 

önerilebilir.

 

    2.3. Kabinin girişleri ve kat çıkışları, planlamış kullanım şartları için

 

yeterli mekanik dirence sahip asansör kapıları ile donatılmış olmalıdır.

 

    Bir kilitleme tertibatı normal çalışma esnasında aşağıdakileri

 

önlemelidir:

 

    - Bütün Durak kapıları kapalı ve kilit tertibatı kilitli olmadığı

 

takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi, kabinin hareketine

 

başlamasını,

 

    - Kabin hala hareket halindeyken ve önceden belirlenmiş kat seviyesi

 

dışında iken durak kapılarının açılmasını önlemelidir.

 

    Ancak, kapılar açıkken bütün seviyeleşme hareketlerine belirli bölgelerde,

 

seviyeleşme hızının denetlenmesi şartlarıyla izin verilebilir.

 

 

 

    3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

 

    3.1. Asansör kabinleri, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve

 

taban dahil olmak üzere tam-boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam-boy

 

kapıları olmalıdır. Bu kapılar kapalı olmadığı sürece, bu Ekin madde 2.3'ün

 

üçüncü alt paragrafında bahsi geçen seviyeleşme hareketleri dışında, kabinin

 

hareket etmemesi ve eğer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek

 

şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.

 

    Kabin ile asansör kuyusu arasına düşme riski varsa veya kat seviyesinde

 

kabin yoksa, asansör iki durak seviyesi arasında durduğunda, kabin kapıları

 

kapalı ve kilitli olmalıdır.

 

    3.2. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması

 

hallerinde, kabinin serbest düşmesini veya kumanda edilemeyen yukarı doğru

 

hareketi engelleyen tertibata sahip olmalıdır.

 

    Kabinin serbest düşmesini önleyen tertibat, kabin askı tertibatından

 

bağımsız olmalıdır. Bu tertibat, kabini asansör firması tarafından öngörülen

 

azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilmelidir. Bu tertibat

 

yardımıyla oluşacak durdurma işlemi, yük şartları ne olursa olsun içindekilere

 

zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.

 

    3.3. Tamponlar asansör boşluğunun dibi ile kabinin tabanı arasına monte

 

edilmelidir.

 

    Bu durumda, bu Ekin madde 2.2'sinde bahsi geçen serbest boşluk, tamponlar

 

tam kapalı durumdayken ölçülmelidir.

 

    Bu gerek, hareket sistemlerinin tasarımı sebebiyle bu Ekin madde 2.2'sinde

 

bahsi geçen serbest boşluk içine kabinin giremediği asansörlerde uygulanmaz.

 

    3.4. Asansörler, bu Ekin madde 3.2'sinde bahsi geçen tertibat işletme

 

konumunda değilse, harekete geçme imkanı olmayacak şekilde tasarlanmalı ve

 

yapılmalıdır.

 

 

 

    4. DİĞER TEHLİKELER

 

    4.1. "Durak kapıları" ve "kabin kapıları" veya her iki kapı beraberce,

 

motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini

 

önleyici bir cihazla donatılmalıdır.

 

    4.2. "Durak kapıları", binayı yangından korumaya katkıda bulundukları

 

takdirde, camlı kısımları olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve

 

yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve sıcağı iletmesi (ısıl

 

yayılım) açısından ateşe karşı uygun bir şekilde dirençli olmalıdır.

 

    4.3. Karşı ağırlıklar, kabinin üstüne düşme veya kabinle çarpışma

 

risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir.

 

    4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve

 

tahliyesine imkan sağlayacak şekilde olmalıdır.

 

    4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu

 

haberleşme tertibatı ve sesli alarm ile donatılmalıdır.

 

    4.6. Asansörler, asansör makinelerinin içerisindeki sıcaklık, asansörü

 

monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini

 

tamamlayabilmesini sağlayacak ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde

 

tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

 

    4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli

 

havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

 

    4.8. Kabin kullanım halinde veya bir kapısı açıldığında yeterli şekilde

 

aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.

 

    4.9. Bu Ekin madde 4.5'te bahsi geçen haberleşme tertibatı ve bu Ekin

 

madde 4.8'de bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan

 

da çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalışması,

 

kurtarma işleminin normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır.

 

    4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri,

 

asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma

 

ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde

 

tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

 

 

 

    5. İŞARETLEME

 

    5.1. 98/37/AT Makina Emniyeti Yönetmeliğinin Ek-1 madde 1.7.3'üne uyan

 

herhangi bir makine için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin

 

taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça

 

gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.

 

    5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan

 

çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde

 

açık ve görülebilir olmalıdır.

 

 

 

    6.1. KULLANMA TALİMATI

 

    Ek-IV'de bahsi geçen güvenlik aksamı ile asansörü monte eden firmaca

 

Türkçe yazılmış olan;

 

    - Montaj,

 

    - Tamir,

 

    - Ayar,

 

    - Bakımın,

 

    etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan bir el kitapçığı ile

 

beraber olmalıdır.

 

    6.2. Her bir asansör, asansörü firması tarafından Türkçe yazılmış bir

 

doküman ile beraber olmalıdır.

 

    Bu doküman en az şu bilgileri içermelidir;

 

    - Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içeren ve bakım,

 

muayene, tamir, belirli aralıklarla yapılan kontroller ve bu Ekin madde 4.4'te

 

bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı,

 

    - Tamirlerin ve uygun görüldüğünde belirli aralıklarla kontrollerin not

 

edildiği bir kayıt defteri.

 

 

 

                                                                         Ek-II

 

    A. Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği(1)

 

    AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;

 

    - Güvenlik aksamının imalatçının isim ve adresi(2),

 

    - Uygun olduğu durumda, Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin

 

isim, kimlik numarası ve adresi(2),

 

    - Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa)

 

seri numarası,

 

    - Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamın güvenlik işlevi,

 

    - Güvenlik aksamının imal tarihi,

 

    - Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,

 

    - Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standardlara atıf,

 

    - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a

 

(1 ve 2)]'ye uygun olarak, AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun

 

isim, adres ve kimlik numarası,

 

    - Uygun olduğu durumda, bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip inceleme

 

belgesine atıf,

 

    - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a

 

(2)]'ye uygun olarak imalat kontrollerini yapan onaylanmış kuruluşun isim,

 

adres ve kimlik numarası,

 

    - Uygun olduğu durumda, imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite

 

güvencesi sistemini, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [a (3)]'e

 

uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,

 

    - Güvenlik aksamın imalatçısı adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza

 

sahibinin kimliği veya onun Türkiye'de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin

 

kimliği.

 

 

 

    B. Monte edilen asansörlere yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği(3)

 

    AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;

 

    - Asansörü monte edenin isim ve adresi(4)

 

    - Asansörün tanımı, tip ve seri detayları, seri numarası ve asansörün

 

montaj yapıldığı adresi,

 

    - Asansörün montaj yılı,

 

    - Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler,

 

    - Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standardlara atıf,

 

    - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının (a

 

ve b)'ye uygun olarak asansörün modelinin AT tip incelemesini yapan onaylanmış

 

kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

 

    - Uygun olduğu durumda, AT tip inceleme belgesine atıf,

 

    - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının

 

(d)'sine uygun olarak asansörün doğrulanmasını yapan onaylanmış kuruluşun

 

isim, adres ve kimlik numarası,

 

    - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının,

 

(a), (b) ve (c)'nin ilk alt bendine göre asansörün son muayene yapan

 

onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

 

    - Uygun olduğu durumda, monte eden tarafından uygulanan kalite güvencesi

 

sistemini bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasının (a, b, c,) ve (e)'ye

 

uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

 

    - Asansörü monte eden adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza

 

sahibinin kimliği.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Beyan, Ek-I madde 6.1'de bahsi geçen el kitabı ile aynı dilde Türkçe

 

çıkarılmalı ve daktilo ile yazılmış yada basılmış olmalıdır.

 

(2) Bir yetkili temsilci için, mesleki ismi, açık adresi, aynı zamanda,

 

güvenlik aksamın imalatçısının mesleki ismini, kimlik numarasını ve adresini

 

de belirtir.

 

(3) Beyan, Ek-I madde 6.2'de bahsi geçen el kitabı ile aynı dilde Türkçe

 

çıkarılmalı ve daktilo ile yazılmış yada basılmış olmalıdır.

 

(4) Mesleki ismi ve açık adresi.

 

 

 

                                                                        Ek-III

 

              "CE" UYGUNLUK İŞARETİ

 

    "CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan "CE" baş harflerinden

 

oluşur:

 

 

 

(ŞEKİL KISA BİR SÜRE SONRA YERİNE KONULACAKTIR.)

 

 

 

    Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, aşağıdaki

 

çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

 

    "C" uygunluk işaretinin değişik parçaları, gerçekte 5 mm'den az olmayacak

 

şekilde aynı boyut küçük-ölçekli aksam için terk edilebilir.

 

    "CE" uygunluk işareti, aşağıdakilerle ilgilenen onaylanmış kuruluşun

 

kimlik numarası ile birlikte verilmelidir:

 

    - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin A fıkrasının [(a) (2) veya (3)]'ünde

 

bahsi geçen işlemler

 

    - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin B fıkrasında bahsi geçen işlemler.

 

 

 

                                                                         Ek-IV

 

              BU YÖNETMELİĞİN 2 NCİ VE 7 NCİ MADDESİNİN (A) FIKRASINDA BAHSİ

 

              GEÇEN GÜVENLİK AKSAMININ LİSTESİ

 

    1. Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,

 

    2. Ek-I'in madde 3.2'de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme

 

veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önleyen tertibatlar..

 

    3. Aşırı hız sınırlayıcı teçhizatlar.

 

    4. (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:

 

    - Hem doğrusal olmayanlar,

 

    - Hem de geri dönme hareketi tamponlanmış olanlar,

 

    (b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar

 

    5. Düşmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik

 

güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları.

 

    6. Elektronik aksam içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli

 

güvenlik ekipmanları.

 

 

 

                                                                          Ek-V

 

              AT TİP İNCELEMESİ (Modül B)

 

    A. Güvenlik aksamının AT tip incelemesi

 

    1. AT tip incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun bir güvenlik aksamın

 

temsili bir örnek numunesinin, takıldığı asansörün yönetmeliğin kurallarını

 

sağlamasına imkan vereceğini doğrulaması ve belgelemesi işlemidir.

 

    2. AT tip incelemesi için başvurular, güvenlik aksamın imalatçısı veya

 

yetkili temsilcisi tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş kanalı ile

 

yapılmalıdır.

 

 

 

    Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır:

 

    - Güvenlik aksamı imalatçısının ismi ve adresi ve eğer başvuru yetkili

 

temsilci tarafından yapılıyorsa, bunun ismi ve adresi ve güvenlik aksamının

 

imal yeri,

 

    - Aynı başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile

 

yapılmadığına dair yazılı beyan,

 

    - Bir teknik dosya,

 

    - Güvenlik aksamının temsili bir numunesi veya bunun nerede

 

incelebileceğine dair ayrıntılar.

 

    Onaylanmış kuruluş başka numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.

 

    3. Teknik dosya güvenlik aksamının uygunluğunun ve doğru şekilde takıldığı

 

asansörün yönetmeliğin hükümlerine uygun olacağını mümkün kılmaya yeterli

 

olduğunu değerlendirmeye imkan vermelidir.

 

    Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğundan, teknik dosya

 

aşağıdakileri içermelidir:

 

    - Kullanım alanı (özellikle hız, yük ve elektrik için olan olası sınırlar)

 

ve koşulları (özellikle patlayıcı çevreler ve parçalara yönelik etkileri) da

 

dahil olmak üzere, güvenlik aksamının genel açıklaması,

 

    - Tasarım ve imalat çizimleri veya şemaları,

 

    - Dikkate alınan temel kurallar ve bunları sağlamak için kullanılan

 

kurallar (örneğin bir uyumlaştırılmış standard),

 

    - Asansör imalatçısı tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve

 

tasarım hesap (rapor) sonuçları,

 

    - Güvenlik aksamına ait olan montaj talimatının bir kopyası,

 

    - Seri-imal edilen güvenlik aksamının, incelenen güvenlik aksamına uygun

 

olmasını temin etmek için imalat aşamasında alınan tedbirler.

 

    4. Onaylanmış Kuruluş

 

    - İstenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek için teknik

 

dosyayı incelemeli,

 

    - Teknik dosya bazında, güvenlik aksamının yeterliliğini incelemeli,

 

    - Güvenlik aksamın imalatçısı tarafından uygulanan çözümlerin, güvenlik

 

aksamının, asansör üzerine doğru bir şekilde takıldığı zaman, işlevlerini

 

yerine getirmesine izin verecek şekilde yönetmeliğin kurallarını sağladığını

 

kontrol etmek için gerekli olan uygun kontrolleri ve deneyleri yapmalı veya

 

yaptırmalıdır.

 

    5. Eğer güvenlik aksamının temsili bir örnek numunesi kendisine

 

uygulanabilen yönetmeliğin hükümlerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş,

 

başvurana bir AT tip inceleme belgesi verir. Belge, güvenlik aksamının

 

imalatçısının isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, belgenin

 

geçerliliğinin bütün şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli

 

olan özellikleri içermelidir.

 

    Bakanlık, Komisyon ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu belgenin bir

 

kopyasını ve gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını,

 

gerçekleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve deneylerin raporlarını

 

alabilirler. Eğer onaylanmış kuruluş imalatçıya bir AT tip inceleme belgesi

 

vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir

 

temyiz işlemi için hüküm verilmelidir.

 

    6. Güvenlik aksamın imalatçısı, orijinal teknik dosyada (bu Ekin madde

 

3'ün ilk bendine bakınız) belirtilmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de

 

dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmış güvenlik aksamında

 

yapmış olduğu veya yapmayı planladığı değişiklikleri onaylanmış kuruluşa

 

bildirmelidirler. Onaylanmış kuruluş değişiklikleri incelemeli ve AT tip

 

inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadığını başvurana bildirmelidir.(1)

 

    7. Her onaylanmış kuruluş Bakanlığa aşağıdakiler hakkındaki ilgili

 

bilgileri iletmelidir.

 

    - Verilen AT tip inceleme belgeleri,

 

    - İptal edilen AT tip inceleme belgelerini.

 

    Her bir onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşlara da, iptal etmiş

 

olduğu AT tip inceleme belgeleri hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir.

 

    8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme işlemleri

 

ilgili bilgiler Türkçe olarak düzenlenmelidir.

 

    9. Güvenlik aksamının imalatçısı veya onun yetkili temsilcisi AT tip

 

inceleme belgelerinin teknik belgelerinin kopyalarını ve bunların eklerini en

 

son güvenlik aksamın imal edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza

 

etmelidir.

 

    Hem güvenlik aksamının imalatçısı ve hem de onun yetkili temsilcisi

 

Türkiye'de ya da Topluluk içinde yerleşik değilse, teknik belgeleri hazır

 

bulundurma zorunluluğu, bu güvenlik aksamını ülke piyasasına arz eden kişiye

 

düşer.

 

 

 

    B. Asansörler için AT tip incelemesi

 

    1. AT tip incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun ekleme veya çeşitlendirme

 

yapılmasına ilişkin hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör veya asansör

 

modelinin, yönetmeliğin kurallarını sağladığını doğrulaması ve belgelemesi

 

işlemleridir.

 

    2. AT tip incelemesi için başvurular, asansörü monte eden tarafından,

 

kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmalıdır.

 

    Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır:

 

    - Asansörü monte edenin isim ve adresi,

 

    - Aynı başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile

 

yapılmadığına dair yazılı bir beyan,

 

    - Bir teknik dosya,

 

    - Asansör modelinin nerede inceleneceğine dair detaylar. İncelenecek

 

asansör modeli uç parçalara sahip olmalı ve en azından üç seviyede (üst, orta

 

ve alt) hizmet edebilecek şekilde olmalıdır.

 

    3. Teknik dosya, asansörün yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunun

 

değerlendirmesine ve asansörün tasarımına ve çalışmasının anlaşılmasına imkan

 

vermelidir.

 

    Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğundan, "Teknik Dosya"

 

aşağıdakileri içermelidir:

 

    - Asansörün temsili modelinin genel bir açıklaması. Teknik dosya,

 

incelemede olan asansörün temsili modeline olabilecek bütün eklemeleri açıkça

 

belirtmelidir [bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine bakınız].

 

   - Tasarım ve imalat çizimleri veya şemaları,

 

   - Uyumlaştırılmış standarddaki gibi dikkate alınan temel kurallar ve

 

bunları sağlamak için kullanılan gereçler (örneğin, bir uyumlaştırılmış

 

standard)

 

    - Asansör imalatçısının kullandığı güvenlik aksamlarının AT uygunluk

 

bildirimlerinin bir kopyası,

 

    - İmalatçı tarafından yapılan her bir deneyin veya hesapların sonuçları,

 

    - Asansörün el kitapçığının bir kopyası,

 

    - Seri imalatın asansörlerin, yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını

 

temin etmek için imalat aşamasında alınan tedbirler.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Eğer onaylanmış kuruluş gerekli görürse ya orijinal AT tip inceleme

 

belgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını ister.

 

    4. Onaylanmış Kuruluş:

 

    - İstenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek üzere teknik

 

dosyayı incelemeli,

 

    - Teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olduğunun kontrolü amacıyla,

 

asansörün temsili modelini incelemeli,

 

    - Asansörü monte eden tarafından uygulanan çözümlerin yönetmeliğin

 

kurallarını sağladığını ve asansörün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için

 

gerekli olan uygun kontroller ve deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.

 

    5. Eğer asansörün modeli kendisine uygulanabilen yönetmeliğin hükümlerini

 

sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş, başvurana bir AT tip inceleme belgesini verir.

 

Belge, asansörü monte edenin isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını,

 

belgenin geçerlilik koşullarını içermelidir.

 

    Bakanlık, Komisyon ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu belgenin bir

 

kopyasını ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını,

 

gerçekleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve deneylerin raporlarını

 

alabilirler.

 

    Eğer Onaylanmış Kuruluş imalatçıya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi

 

reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz işlemleri

 

için hüküm verilmelidir.

 

    6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada [bu Ekin madde 3'ün (a)

 

bendine bakınız] belirlenmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak

 

üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmış asansör üzerinde yapmış olduğu veya

 

yapmayı planladığı değişiklikleri, onaylanmış kuruluşa bildireceklerdir.

 

Onaylanmış kuruluş değişiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin

 

hala geçerli olup olmadığını başvurana bildirmelidir(1).

 

    7. Her bir onaylanmış kuruluş, Bakanlığa aşağıdakiler hakkındaki ilgili

 

bilgileri iletmeli ve Bakanlık Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonu

 

bilgilendirmelidir.

 

    - Çıkarılan AT tip inceleme belgelerini,

 

    - İptal edilen AT tip inceleme belgelerini,

 

    Her bir onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşlara da iptal etmiş

 

olduğu AT tip inceleme işlemleri ile ilgili bilgiler Türkçe verilmelidir.

 

    8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme işlemleri ile

 

ilgili bilgiler, Türkçe verilmelidir.

 

    9. Asansörü monte eden, AT tip inceleme belgelerinin teknik belgelerinin

 

kopyalarını ve bunların eklerini en son asansörün, temsili modeline uygun

 

olarak imal edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza

 

etmelidir.

 

 

 

                                                                         Ek-VI

 

              ASANSÖRÜN SON MUAYENESİ

 

    1. Son muayene, asansörü monte edenin bu Ekin madde 2'de yer alan

 

yükümlülüklerini yerine getirmesi ve piyasaya sürülen asansörün yönetmeliğin

 

kurallarını karşıladığını beyan etme işleminden ibarettir. Monte eden, her

 

asansör kabinine CE işaretini iliştirecek ve AT uygunluk belgesi

 

düzenleyecektir.

 

    2. Monte eden, piyasaya sürülen asansörün AT tip inceleme belgesinde

 

tarifi yapılan model asansöre uymasını ve uygulanması gereken tüm sağlık ve

 

güvenlik kurallarını sağlayacak tüm tedbirleri alacaktır.

 

    3. Monte eden, AT uygunluk beyanının bir kopyası ile bu Ekin madde 6'da da

 

atıfta bulunulan son muayene belgesini asansörün piyasaya sürüldüğü tarihten

 

itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.

 

    4. Asansörün son muayenesi monte edenin seçtiği onaylanmış kuruluş

 

tarafından yerine getirilecek veya getirtilecektir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı

 

maddesinde atıfta bulunulan uygulanabilir standardlarda tanımlanan uygun deney

 

ve kontroller veya eşdeğer deneyler, asansörün yönetmeliğin ilgili kurallarını

 

karşılamasını sağlamak amacıyla yerine getirilecektir.

 

    Bu kontrol ve deneyler özellikle;

 

    a) Asansörün Ek-V'in B'sine göre onaylanan "model asansöre" uygun olup

 

olmadığını kontrol etmek amacıyla dokümanların incelenmesini.

 

    b) Asansörün gerek boşken ve gerekse maksimum yüklü iken çalıştırılarak

 

güvenlik cihazlarının çalışmasının ve montajının doğru yapıldığını sağlamayı

 

(son durdurucular, kilitleme tertibatı gibi),

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Eğer Onaylanmış Kuruluş gerekli görürse, ya orijinal AT tip inceleme

 

belgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını ister.

 

    - Asansörün gerek boşken ve gerekse maksimum yüklü iken çalıştırılarak

 

güvenlik cihazlarının işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolünü

 

sağlamayı,

 

    - Nominal yükün 1,25 katına eşit miktardaki yük ile yapılan statik

 

deneyini kapsar.

 

    Nominal yük, Ek-1'in madde 5'inde atıfta bulunulduğu gibi olacaktır.

 

    Tüm bu deneylerden sonra, onaylanmış kuruluş asansörün kullanımı nedeniyle

 

zarar verebilecek herhangi bir değişim ve bozulma olup olmadığını kontrol

 

edecektir.

 

    5. Onaylanmış kuruluşa aşağıda yer alan belgeler verilmelidir:

 

    - Asansörün tam planı,

 

    - Son muayene için gerekli olan plan ve şemalar, özellikle, kontrol devre

 

şeması,

 

    - Ek-1 madde 6.2'de atıfta bulunulan kullanma el kitabının bir nüshası.

 

    Onaylanmış kuruluş, piyasaya sürülmekte olan, AT tip incelemesi beyanında

 

tarifi yapılan model asansör ile uygunluğunu doğrulamak için gerekli olmayan

 

ayrıntılı planları ve veya kesin bilgileri talep etmeyebilir.

 

    6. Asansör yönetmelik hükümlerini karşılıyorsa, onaylanmış kuruluş Ek-III

 

gereğince CE işaretinin yanına kendi ayırt edici numarasını iliştirecek ve

 

kontrol ve deneylerin yapıldığını ifade eden son muayene belgesini

 

düzenleyecektir. Onaylanmış kuruluş, bunu Ek-1 madde 6.2'sinde atıfta

 

bulunulduğu gibi kayıt defterinin ilgili sayfasına işleyecektir.

 

    Onaylanmış kuruluş, son muayene belgesi düzenlemeyi reddederse ret

 

nedenlerini ayrıntıları ile belirtmesi ve kabul işleminin yaptırılacağı

 

araçları göstermesi gereklidir. Asansörü monte eden son muayene için tekrar

 

başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

 

    7. Son muayene belgesi, dosya ve kabul işlemlerine ilişkin bilgiler Türkçe

 

verilmelidir.

 

 

 

                                                                        Ek-VII

 

              ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ATANMASINDA

 

              DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER

 

    1. Doğrulama işlemlerini yürütmekle sorumlu kuruluş, yönetici ve

 

personeli; güvenlik aksamı tasarımcısı, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçısı

 

veya muayene edecekleri asansörün montajcısı veya bu taraflardan herhangi

 

birinin yetkili temsilcisi olamazlar. Benzer şekilde, bu Yönetmeliğin 7 nci

 

maddesinde atıfta bulunulan kalite güvence sistemlerinin denetiminden sorumlu

 

kuruluş, yöneticisi ve personeli, güvenlik aksamın tasarımcısı, tesisçisi,

 

tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene ettikleri asansörün montajcısı veya

 

bunların yetkili temsilcileri olamazlar. Ayrıca, güvenlik aksamlarının

 

tasarım, yapım, pazarlama ve bakımı veya asansörlerin montajı ile doğrudan

 

veya yetkili temsilcisi olarak uğraşamazlar. Ancak bu, güvenlik aksamı

 

imalatçıları ve asansör montajcıları ile kuruluş arasındaki enformasyon

 

alışverişine engel teşkil etmez.

 

    2. Kuruluş ve personeli muayene ve denetim işlemlerini en üst derecede

 

profesyonel bütünlük ve teknik yeterlilikte yürütmeli ve muayenenin sonucunu

 

ve kararlarını etkileyici tüm baskı ve özellikle muayene ve denetim

 

sonuçlarından yarar elde edecek olan kişi ve grupların mali teşviklerinden

 

bağımsız olmalıdırlar.

 

    3. Kuruluşta, muayene ve denetim işleri ile ilgili teknik ve idari işlerin

 

düzenli yürütülebilmesini sağlayacak gerekli personel ve teknik donanımın

 

bulunması gereklidir, aynı zamanda belirli doğrulama için gerekli özel

 

tertibat da bulunacaktır.

 

    4. Muayeneden sorumlu personel, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

 

    - Bu konuda mesleki ve teknik eğitim almış,

 

    - Yaptıkları deneyler hakkında gerekli bilgiye sahip ve bu tür deneylerde

 

yeterince deneyimli,

 

    - Deneylerin performansını tevsik etmek için gereken belge, evrak ve rapor

 

düzenleme ehliyetine sahip olmalıdır.

 

    5. Personelin tarafsızlığı garanti edilmelidir. Ücretlendirme ise,

 

yaptıkları deneylerin sayısına ve bu deneylerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır.

 

    6. Onaylanmış Kuruluşa, kendi sorumluluğu ulusal yasa uyarınca, Bakanlık

 

tarafından verilmemiş ise veya Bakanlık kendisi doğrudan deneylerin

 

yapılmasından sorumlu değilse, Onaylanmış Kuruluş sorumluluk güvencesini

 

üstlenmelidir.

 

    7. Kuruluş personeli bu Yönetmelik veya ulusal mevzuatın ilgili hükümleri

 

gereği, yapılan işler sırasında elde edilen bütün bilgiler hususunda

 

profesyonel gizlilik ilkesine riayet edecektir (faaliyetlerin yürütüldüğü

 

devletin uzman idari yetkilileri ile yüz yüze görüş bildirme haricinde).

 

 

 

                                                                       Ek-VIII

 

              ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)

 

    1. Ürün kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'de yer alan kuralları karşılayan

 

güvenlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksamının AT tip inceleme Belgesinde

 

tarifi yapılan tiptekine uygun olduğunu ve kendilerine uygulanan yönetmelik

 

kurularını karşıladığını temin ve beyan etmesi ve güvenlik aksamının asansöre

 

doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu yönetmeliğin kurallarını

 

karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir.

 

    Güvenlik aksamının imalatçısı veya Türkiye içinde yerleşik yetkili

 

temsilcisi her güvenlik aksamına CE işaretini iliştirecek ve AT uygunluk

 

belgesi düzenleyecektir. CE işareti bu Ekin madde 4'de izah edilen gözetim

 

işleminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte

 

olacaktır.

 

    2. İmalatçı, güvenlik aksamının son muayenesi için onaylanmış kalite

 

güvence sistemini ve bu Ekin madde 3'de izah edildiği gibi deneyleri

 

uygulamalı, ve bu Ekin madde 4'de belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır.

 

    3. Kalite Güvence Sistemi

 

    3.1. Güvenlik aksamı imalatçısı, kalite güvence sisteminin

 

değerlendirilmesi için, kendisinin belirleyeceği güvenlik aksamları ile ilgili

 

bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur.

 

    Başvuruda;

 

    - İncelenecek güvenlik aksamı ile ilgili bütün bilgilerin,

 

    - Kalite güvence sistemine ait dokümanların,

 

    - Onaylanmış güvenlik aksamlarının teknik dokümanları ile AT tip inceleme

 

belgelerinin bir kopyası bulunacaktır.

 

    3.2. Kalite güvence sistemi altında her güvenlik aksamının incelenmesi ve

 

bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standardlarda belirlenen uygun

 

deneylerin veya eşdeğer deneylerin yönetmeliğin bu konuya ilişkin kurallarına

 

uygunluğunun sağlanması için yapılması gereklidir.

 

    Güvenlik aksamı imalatçısı tarafından kabul edilen bütün esaslar, kurallar

 

ve hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar halinde sistematik

 

olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulmalıdır. Bu kalite güvence

 

sistem dokümanları, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve

 

kayıtlarında ortak bir anlayış sağlamalıdır.

 

    Özellikle;

 

    (a) Kalite amaçları,

 

    (b) Güvenlik aksamı kalitesiyle ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve

 

yönetim gücü,

 

    (c) İmal tarihinden sonra yapılması gereken inceleme ve

 

deneyler,

 

    (d) Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulamasını yapan araçlar,

 

    (e) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili

 

personelin nitelikleri gibi kalite kayıtlarının tariflerini içermelidir.

 

    3.3. Onaylanmış Kuruluş bu Ekin madde 2'sinde anılan kuralları karşılayıp

 

karşılamadığını tespit etmek için kalite güvence sistemini,

 

değerlendirmelidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı

 

kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu kurallara uygunluğu kabul

 

edecektir.

 

    Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda

 

tecrübeli en az bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme işleminde, güvenlik

 

aksamı imalatçısının imalathanesine ziyaretlerin de yer alması gereklidir.

 

Karar, güvenlik aksamının imalatçısına bildirilecektir.

 

    Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı

 

bulunacaktır.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29003 olup, güvenlik aksamının belirli

 

özelliklerinin dikkate alınması gereken yere iliştirilecektir.

 

    3.4. Güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan

 

yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun

 

ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir.

 

    Güvenlik aksamları imalatçısı veya yetkili temsilcisi, kalite güvence

 

sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa kalite güvence sisteminde

 

yapılması düşünülen her güncelleştirme hakkında bilgi verecektir.

 

    Onaylanmış Kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen

 

kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de anılan kuralları hala

 

karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği

 

hakkında karar vermelidir.

 

    Onaylanmış Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir.

 

    Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı

 

bulunmalıdır.

 

    4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

 

    4.1. Gözetim işleminin amacı güvenlik aksamı imalatçısının onaylanmış

 

kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip

 

getirmediği konusunda emin olabilecektir.

 

    4.2. İmalatçı, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla muayene, deney ve

 

depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kuruluşa özellikle aşağıda

 

belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir:

 

    - Kalite güvence sistemi dokümanları,

 

    - Teknik dokümanlar,

 

    - Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle

 

ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları.

 

    4.3. Onaylanmış Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence

 

sistemini muhafaza ettiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini

 

belirli aralıklarla sürdürmeli ve güvenlik aksamı imalatçısına bir denetim

 

raporu vermelidir.

 

    4.4. İlaveten, Onaylanmış Kuruluş, güvenlik aksamı imalatçısına ani

 

ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş,

 

gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip

 

getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş

 

güvenlik aksamı imalatçısına ziyaret raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney

 

raporunu vermelidir.

 

    5. İmalatçı, imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden itibaren

 

10 yıl süreyle:

 

    - Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafın 3 üncü fıkrasında anılan

 

dokümanları,

 

    - Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafında anılan güncelleştirmeleri,

 

    - Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafı ile bu Ekin madde 4.3 ve madde 4.4'de

 

atıfta bulunulan Onaylanmış Kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın

 

yetkisinde bulundurmalıdır.

 

    6. Her onaylanmış kuruluş, bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve

 

iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi

 

vermelidir.

 

 

 

                                                                         Ek-IX

 

              TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)

 

    1. Tam kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'deki yükümlülükleri karşılayan

 

güvenlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksamının kendisine uygulanan

 

yönetmelik kurallarını karşıladığını ve güvenlik aksamının asansöre doğru bir

 

şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu yönetmeliğin kurallarını karşıladığını

 

temin ve beyan etmesi işlemidir.

 

    İmalatçı veya yetkili temsilcisi her güvenlik aksamına CE uygunluk

 

işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk belgesi düzenlemelidir. CE uygunluk

 

işareti bu Ekin madde 4'deki izah edilen gözetim işleminden sorumlu Onaylanmış

 

Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

 

    2. İmalatçı, güvenlik aksamının tasarım, imalat ve son muayenesi için

 

onaylanmış kalite güvence sistemini ve bu Ekin madde 3'de izah edildiği gibi

 

deneyleri uygulamalı ve bu Ekin madde 4'de belirtildiği gibi gözetime tabi

 

olmalıdır.

 

    3. Kalite Güvence Sistemi

 

    3.1. İmalatçının, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için bir

 

Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunması gerekir.

 

    Başvuruda:

 

    - Güvenlik aksamı ile ilgili bütün bilgiler,

 

    - Kalite güvence sistemine ait dokümanların bulunması gereklidir.

 

    3.2. Kalite güvence sistemi, güvenlik aksamının kendisine uygulanan

 

yönetmelik kurallarını karşıladığını ve güvenlik aksamının asansöre doğru bir

 

şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu yönetmeliğin kurallarını karşıladığını

 

temin etmelidir.

 

    İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, kurallar ve hükümler,

 

yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli

 

bir şekilde dokümanter edilmelidir. Bu kalite güvence sistem dokümanları;

 

kalite programları, planları, el kitapları ve kayıtları gibi kalite

 

politikalarında ve işlemlerinde ortak bir anlayış sağlamalıdır.

 

    Belgeler aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

 

    - Kalite amaçları ve güvenlik aksamı tasarımı ve kalitesi ile ilgili

 

kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü;

 

    - Standardlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve

 

bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan standardlar uygulanmadığında güvenlik

 

aksamlarına uygulanan yönetmeliğin temel kurallarını karşılamak üzere

 

kullanılacak araçlar,

 

    - Güvenlik aksamlarının tasarımında kullanılacak olan tasarım kontrol ve

 

tasarım doğrulama teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,

 

    - Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence

 

teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar,

 

    - İmalat öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak muayene ve deneyler ile

 

bunların yapılma sıklığı,

 

    - Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili

 

personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları,

 

    - Gereken tasarım ve asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence

 

sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar.

 

    3.3. Onaylanmış Kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de

 

belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. Kuruluş,

 

ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı kalite güvence sistemleri

 

doğrultusunda bu kurallara uygunluğu kabul edecektir.

 

    Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda

 

tecrübeli en az bir kişi bulunmalıdır.

 

    Değerlendirme işlemlerinde, imalatçının imalathanesine ziyaretlerin de yer

 

alması gereklidir.

 

    Karar, güvenlik aksamının imalatçısına bildirilecektir. Bildirimde

 

inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

 

    3.4. Güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan

 

yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun

 

ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir.

 

    İmalatçı veya yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamış olan

 

Onaylanmış Kuruluşa kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen her

 

güncelleştirme hakkında bilgi verecektir.

 

    Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve

 

değiştirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de anılan kuralları

 

hala karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği

 

hakkında karar vermelidir. Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir.

 

Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı

 

bulunmalıdır.

 

    4. Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda gözetim,

 

    4.1. Gözetim işleminin amacı güvenlik aksamı imalatçısının onaylanmış

 

kalite güvence sisteminin gereği olan yükümlülüğünü harfiyen yerine

 

getirmesinin sağlanmasıdır.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Bu harmonize standard EN 29001 olup, güvenlik aksamının belirli

 

özelliklerinin dikkate alınması gereken yere iliştirilecektir.

 

    4.2. Güvenlik aksamın imalatçısı onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla

 

tasarım, imalat, muayene ve deney yapma ve depolama yerlerine girebilmesine

 

izin verilmeli ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken

 

her türlü bilgiyi vermelidir.

 

    - Kalite güvence sistemi dokümanları,

 

    - Analiz sonuçları, hesaplamalar ve deneyler gibi kalite güvence

 

sisteminin tasarım ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları,

 

    - Muayene raporları, ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle

 

ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite güvence

 

sisteminin imalat ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları.

 

    4.3. Onaylanmış Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence

 

sistemini muhafaza ettiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini

 

belirli aralıklarla sürdürmeli ve güvenlik aksamı imalatçısına bir denetim

 

raporu vermelidir.

 

    4.4. İlaveten, onaylanmış kuruluş, güvenlik aksamı imalatçısına ani

 

ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş,

 

gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip

 

getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş

 

güvenlik aksamı imalatçısına ziyaret raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney

 

raporunu vermelidir.

 

    5. Güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi, imal edilen son

 

güvenlik aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle:

 

    - Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafında anılan dokümanları,

 

    - Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafında anılan güncelleştirmeleri,

 

    - Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafı ile bu Ekin madde 4.3 ve madde 4.4'ne

 

atıfta bulunulan onaylanmış kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın

 

tasarrufu altında bulundurmalıdır.

 

    Güvenlik aksamının imalatçısı veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde

 

yerleşik olmadığı durumlarda hazırdaki teknik dokümanları elinde tutma

 

yükümlülüğü güvenlik aksamını ülke piyasasına arz eden kişide olacaktır.

 

    6. Her onaylanmış kuruluş bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve

 

iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi

 

vermelidir.

 

    7. Tam Kalite güvencesi işlemlerine ilişkin bilgiler ve dosyalar Türkçe

 

olarak hazırlanmalıdır.

 

                                                                          Ek-X

 

              BİRİM DOĞRULAMASI (Modül G)

 

    1. Birim doğrulaması asansör firmasının, piyasaya sürülen, ve bu Ekin

 

madde 4'de anılan uygunluk belgesine haiz asansörün Yönetmeliğin kurallarını

 

karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir. Asansör firması asansörün

 

kabinine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk belgesi

 

düzenlemelidir.

 

    2. Asansör montajcısı birim doğrulaması için kendi seçtiği bir onaylanmış

 

kuruluşa başvuruda bulunacaktır.

 

    Başvuruda;

 

    - Asansör montajcısının adı ve adresi ile asansörün monte edildiği yer,

 

    - Benzer bir başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının

 

yazılı olarak beyanı,

 

    - Bir teknik dosya bulunacaktır.

 

    3. Teknik dosyanın amacı; asansörün bu Yönetmeliğin kurallarına

 

uygunluğunun değerlendirilmesine ve tasarım, montaj ve işletmesinin

 

anlaşılabilmesine imkan vermektir.

 

    Uygunluk değerlendirilmesinde olduğu gibi, teknik dosyada;

 

    - Asansörün genel olarak tarifi,

 

    - Tasarım ve imalat çizim ile şemaları,

 

    - Söz konusu temel kurallar ve bunları karşılamak için benimsenen çözümler

 

(örneğin; harmonize standard),

 

    - Asansör firması tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve

 

hesaplamalar,

 

    - Asansörü kullanma talimatının bir kopyası,

 

    - Kullanılan güvenlik aksamının AT tip inceleme belgesinin bir kopyası

 

bulunmalıdır.

 

    4. Onaylanmış Kuruluş teknik dosyayı ve asansörü incelemeli ve asansörün

 

bu yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılamasını temin amacıyla, bu

 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standard(lar)da belirtildiği üzere

 

uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapmalıdır.

 

    Eğer asansör bu Yönetmeliğin kurallarını karşılıyorsa, onaylanmış kuruluş,

 

Ek-III'e göre kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına

 

iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan deneyler ile ilgili

 

olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir.

 

    Onaylanmış Kuruluş, Ek-I madde 6.2'de anılan kayıt defterinin ilgili

 

sayfalarını dolduracaktır.

 

    Onaylanmış Kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi  reddederse bunun

 

nedenlerini ayrıntıları ile belirtmeli ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini

 

vermelidir. Asansörün firması doğrulama için tekrar başvurulduğunda aynı

 

onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

 

    5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim doğrulama işlemlerine ilişkin

 

bilgiler, Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

 

    6. Asansör firması teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir

 

kopyasını asansörün piyasaya sürülmesi tarihinden itibaren 10 yıl süreyle

 

muhafaza edecektir.

 

                                                                         Ek-XI

 

             RASTGELE KONTROLLERLE TİPE UYGUNLUK (Modül C)

 

    1. Tip uygunluğu güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisinin

 

güvenlik aksamlarının AT tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum

 

içinde olduğunu ve güvenlik aksamının, güvenlik aksamlarına uygulanan

 

yönetmeliğin kurallarını karşıladığını ve güvenlik aksamlarının doğru olarak

 

monte edildiği takdirde asansörün yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik

 

kurallarını karşıladığını temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.

 

    Güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi, her güvenlik aksamına

 

CE uygunluk işaretini iliştirecek ve bir AT uygunluk beyanı düzenleyecektir.

 

    2. Güvenlik aksamı imalatçısı, imalat işlemleri için imal edilen güvenlik

 

aksamlarının AT tip inceleme belgesine uyduğu ve onlara uygulanan yönetmeliğin

 

kurallarını karşıladığı güvencesini vereceğini temin için gereken tüm

 

tedbirleri almalıdır.

 

    3. Güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi AT uygunluk

 

beyanının bir nüshasını imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden

 

itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

 

    İmalatçı veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde bulunmadığı durumlarda

 

teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüğü güvenlik aksamını Türkiye pazarına

 

süren kişide olacaktır.

 

    4. İmalatçı tarafından seçilen onaylanmış kuruluş, güvenlik aksamlarının

 

düzenli olmayan aralıklarla kontrolünü yapmalı veya yaptırmalıdır. İmalatı

 

tamamlanmış güvenlik aksamlarından, onaylanmış kuruluş tarafından alınan

 

yeterli miktarda numuneler incelenmeli ve imalatın yönetmeliğin ilgili

 

kurallarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, bu Yönetmeliğin 6

 

ncı maddesinde anılan ilgili standard(lar)da belirtilen uygun deneyler veya

 

eşdeğer deneyler yapılmalıdır. Kontrol edilen güvenlik aksamlarından birinin

 

veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş gereken

 

önlemleri almalıdır. Güvenlik aksamının kontrolü esnasında dikkate alınacak

 

noktalar, Ek-IV'de değinilen güvenlik aksamlarının temel özellikleri göz önün

 

de bulundurularak, bu işlemden sorumlu tüm onaylanmış kuruluşlar arasındaki

 

ortak bir anlaşma ile tanımlanacaktır.

 

    Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğu doğrultusunda imalatçı imalat işlemleri

 

sırasında bu kuruluşun kimlik numarasını iliştirecektir.

 

    5. Dosya ve bu Ekin madde 4'de anılan düzenli olmayan aralıklarla yapılan

 

kontroller işlemlerine ilişkin bilgiler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

 

 

 

                                                                        Ek-XII

 

              ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)

 

    1. Ürün Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2'deki koşulları sağlayan asansör

 

firmasınca monte edilen asansörlerin uygulanan yönetmeliğin kurallarını

 

karşıladığını ve AT tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu

 

temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.

 

    Asansör firması CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT

 

Uygunluk Beyanını düzenlemelidir. CE uygunluk işareti, bu Ekin madde 4'de

 

tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile

 

birlikte kullanılmalıdır.

 

    2. Asansör firması, asansörün son muayenesi için onaylanmış bir kalite

 

güvence sistemini ve bu Ekin madde 3'de tanımlanan deneyleri uygulamalı ve bu

 

Ekin madde 4'de tanımlanan gözetime tabi olmalıdır.

 

    3. Kalite Güvence Sistemi

 

    3.1. Asansör firması kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa ilgili

 

asansörler hakkında, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için

 

başvurmalıdır.

 

    Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir;

 

    - Asansörlerle ilgili bütün bilgiler,

 

    - Kalite güvence sistemi hakkındaki doküman,

 

    - Onaylanmış asansörler hakkındaki teknik doküman ve AT tip İnceleme

 

Belgesinin bir kopyası.

 

    3.2. Kalite Güvence Sistemi altında, her asansörün incelenmesi ve

 

yönetmeliğin ilgili kurallarına uygunluğun sağlanması için bu Yönetmeliğin 6

 

ncı maddesinde belirtilen ilgili standardlara uygun deneylerin veya eşdeğer

 

deneylerin yürütülmesi gerekmektedir.

 

    Asansör firması tarafından kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve

 

hükümler yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve

 

düzenli olarak belgelenmelidir. Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi

 

kalite programları, planları, kullanım kitapları ve kalite kayıtlarında ortak

 

bir anlayış sağlanmalıdır.

 

    Belge özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

 

    (a) Kalite amaçları,

 

    (b) Asansör kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim

 

gücü,

 

    (c) En azından Ek-VI madde 4 (b)'de belirtilen deneyleri de içeren,

 

piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan inceleme ve deneyler,

 

    (d) Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulanmasını yapan araçlar.

 

    (e) Muayene raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle

 

ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

 

    3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de

 

belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili

 

uyumlaştırılmış standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemleri doğrultusunda

 

bu kurallara uygunluğu kabul edecektir.

 

    Deneti ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine

 

sahip en azından bir kişi bulunmalıdır.

 

    Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir

 

ziyareti de içermelidir.

 

    Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve

 

gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

 

    3.4. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan

 

yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde

 

sürdürüleceğini temin etmelidir.

 

    Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa,

 

kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi

 

vermelidir.

 

    Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve

 

güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları

 

hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı

 

konusunda karar vermelidir.

 

    Onaylanmış Kuruluş kararını asansör firmasına bildirmelidir.

 

    Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını

 

içermelidir.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29003 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici

 

özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

 

    4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim

 

    4.1. Gözetimin amacı; asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence

 

sistemi dışındaki yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirip getirmediği

 

konusunda emin olabilmelidir.

 

    4.2. Asansör firmasının, onaylanmış kuruluşun muayene ve deney alanlarına,

 

muayene amacıyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle

 

aşağıda belirtilen hususlar hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır:

 

    - Kalite güvence sistemi dokümanı,

 

    - Teknik doküman,

 

    - Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili

 

personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

 

    4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör firmasının kalite güvence sistemini

 

sürdürmekte olduğunu ve uyguladığını garanti etmek amacıyla belirli

 

aralıklarla denetlemeler yapmalı ve asansör firmasına bir denetim raporu

 

vermelidir.

 

    4.4. Bunların yanında, onaylanmış kuruluş asansör montaj alanına

 

beklenmedik ziyaretler yapabilir.

 

    Böylesi ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde kalite

 

güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler

 

yapabilir veya yaptırabilir. Asansör firmasına ziyaret raporunu ve eğer deney

 

yapılmışsa deney raporunu vermelidir.

 

    5. Asansör firmasına, son asansörün imal tarihinden itibaren 10 yıl

 

süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında bulundurmalıdır.

 

    - Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafının üçüncü fıkrasında belirtilen

 

doküman,

 

    - Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,

 

    - Bu Ekin madde 4.3 ve 4.4 ve 3.4'ün son paragrafında belirtilen

 

onaylanmış kuruluşun rapor ve kararları.

 

    6. Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence

 

sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara

 

iletmelidir.

 

 

 

                                                                       Ek-XIII

 

              TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H)

 

    1. Tam Kalite güvencesi, bu Ekin madde 2'de belirtilen yükümlülükleri

 

yerine getiren bir asansör firmasının, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin

 

kurallarını sağladığını temin etmesi ve beyan etmesi işlemidir.

 

    Asansör firmasının, CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT uygunluk

 

beyanı düzenlemelidir. CE işareti, bu Ekin madde 4'de tanımlanan gözetimden

 

sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

 

    2. Asansör firmasının, asansörlerin tasarım, imalat, birleştirme, montaj

 

ve son muayenelerinde onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu Ekin

 

madde 3'de belirtilen deneyleri uygulamalı ve bu Ekin madde 4'de belirtilen

 

gözetime tabi olmalıdır.

 

    3. Kalite Güvence Sistemi

 

    3.1. Asansör firmasının, bir onaylanmış kuruluşa kendi kalite güvence

 

sisteminin değerlendirmesine ilişkin başvurmalıdır.

 

    Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir;

 

    - Asansörlere ilişkin tüm bilgiler, özelliklerin ve asansörün işleyişi

 

arasında ilişkinin anlaşılabilir olmasına yönelik olan ve uygulanacak olan

 

Yönetmeliğin kuralları ile uygunluk içerisinde olmasını sağlayan bilgiler,

 

    - Kalite güvence sistemi hakkında doküman.

 

    3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Yönetmeliğin

 

kurallarına uygunluğunu temin etmelidir.

 

    Asansör firmasının, tarafından benimsenen tüm unsurlar, kurallar ve

 

hükümler, yazılı önlemler, talimatlar ve işlemler şeklinde sistematik ve

 

düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dokümanları

 

programlar, planlar, el kitapları ve kalite raporları gibi işlemlerin ortak

 

bir anlayışını sağlamalıdır.

 

    Doküman özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

 

    - Kalite amaçları ve asansörlerin kalite ve tasarımları hakkında kuruluş

 

yapısı, sorumlulukları ve yönetim gücü,

 

    - Uygulanacak standardları da içeren teknik tasarım özellikleri ve bu

 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standardların tam olarak

 

uygulanamaması halinde asansörlere uygulanan yönetmelik kurallarının

 

karşılanması için kullanılacak araçlar,

 

    - Asansörlerin tasarımı esnasında kullanılacak olan tasarım kontrol ve

 

tasarım doğrulama teknikleri işlemleri ve sistematik uygulamalar,

 

    - Temin edilen malzemelerin, aksamın ve monte edilmiş alt grupların

 

kabulünde uygulanacak olan inceleme ve deneyler,

 

    - Kullanılacak olan ilgili birleştirme, montaj ve kalite kontrol

 

teknikleri, süreçleri ve sistematik uygulamalar,

 

    - Montaj öncesinde [montaj koşullarının muayenesi: Asansör boşluğu (Şaft),

 

makine dairesi, vb.] esnasında ve sonrasında yürütülecek deneyler ve

 

incelemeler [en azından Ek-VI madde 4(b)'de belirtilen deneyleri içermesi],

 

    - Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili

 

personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

 

    - Gerekli tasarım ve montaj kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence

 

sisteminin etkin işleyişini izleme araçları.

 

    3.3. Tasarım Muayenesi

 

    Tasarımın uyumlaştırılmış standardlara tam olarak uyumlu olmadığı

 

durumlarda onaylanmış kuruluş, tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup

 

uymadığını incelemeli ve eğer uyuyorsa asansör firması için onaylanmış

 

tasarımın ayırt edilmesi için gerekli detayları içeren ve belgenin geçerlik

 

sınırlarını belirten bir "AT Tasarım İnceleme Belgesi" vermelidir.

 

    3.4. Kalite Güvence Sisteminin değerlendirilmesi

 

    Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'de

 

belirtilen kuralları sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili

 

uyumlaştırılmış standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemi doğrultusunda bu

 

kurallara uygunluğu kabul edecektir.

 

    Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme

 

tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme süreci

 

montaj alanına ve asansör firmasının çalışma merkezine bir ziyareti de

 

içermelidir.

 

    Karar asansör firmasına bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını

 

ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

 

    3.5. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan

 

yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde

 

sürdürüleceğini temin etmelidir.

 

    Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa,

 

kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi

 

vermelidir.

 

    Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve

 

güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları

 

hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı

 

konusunda karar vermelidir.

 

    Kararını asansör firmasına bildirmelidir.

 

    Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını

 

içermelidir.

 

    4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim

 

    4.1. Gözetimin amacı, asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence

 

sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği

 

konusunda emin olabilmelidir.

 

    4.2. Asansör firması, Onaylanmış kuruluşa muayene amacıyla tasarım,

 

imalat, birleştirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarına girmesine

 

izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren, tüm mevcut bilgi ile

 

sağlamalıdır:

 

    - Kalite güvence sistemi dokümanları,

 

    - Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite güvence sisteminin

 

tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları,

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29001 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici

 

özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

 

    - Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili

 

personelin niteliklerine ilişkin raporlar, gibi montaj ve stokların kabulü ile

 

ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.

 

    4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör firmasının kalite güvence sistemini

 

bulundurduğunu ve uyguladığını temin etmek amacıyla belirli aralıklarla

 

denetlemeler yapmalı ve asansör firması için bir denetim raporu

 

hazırlamalıdır.

 

    4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş asansörün birleştirme alanına veya asansör

 

firmasının binasına beklenmedik ziyaretler gerçekleştirebilir. Bu ziyaretler

 

sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse kalite güvence sisteminin ve asansörün

 

uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir,

 

asansör firmasına ziyaret raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını

 

vermelidir.

 

    5. Asansör firması, asansörün piyasaya sunulduğu tarihten itibaren 10 yıl

 

süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında bulundurmalıdır.

 

    - Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafının ikinci fıkrasında belirtilen

 

doküman,

 

    - Bu Ekin madde 3.5'in ikinci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,

 

    - Bu Ekin madde 3.5'in son paragrafında ve madde 4.3 ve 4.4'de belirtilen

 

Onaylanmış Kuruluş rapor ve kayıtları.

 

    Asansör firmasının Türkiye içinde yerleşik olmadığı durumlarda bu

 

yükümlülük Onaylanmış Kuruluşa kalır.

 

    6. Her Onaylanmış Kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence

 

sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara

 

iletmelidir.

 

    7. Tam Kalite güvencesi işlemlerine ilişkin dosya ve bilgiler, Türkçe

 

olarak verilmelidir.

 

 

 

                                                                        Ek-XIV

 

              İMALAT KALİTE GÜVENCESİ (Modül D)

 

    1. İmalat Kalite Güvencesi, bu Ekin madde 2'deki yükümlülükleri yerine

 

getiren asansör firmasının, asansörlere uygulanan yönetmeliğin koşullarını

 

sağlamakta olduğunu temin etmesi ve beyan etmesi işlemleridir.

 

    Asansör firmasının CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve yazılı bir

 

uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE işareti, bu Ekin madde 4'de belirtilen

 

gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte

 

kullanılmalıdır.

 

    2. Asansör firması, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için

 

onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu Ekin madde 3'de tanımlanan

 

deneyleri uygulamalıdır ve bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetime tabi

 

olmalıdır.

 

    3. Kalite Güvence Sistemi

 

    3.1. Asansör firması, bir Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite güvence

 

sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.

 

    Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir:

 

    - Asansörlere ilişkin tüm bilgiler,

 

    - Kalite güvence sistemine ilişkin doküman,

 

    - Onaylanmış tipin teknik dokümanı ve AT tip inceleme belgesinin bir

 

kopyası.

 

    3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin

 

kuralları ile uygunluğunu temin etmelidir.

 

    Asansör firması tarafından kabul edilen bütün unsurlar, kurallar ve

 

hükümler yazılı politikalar, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve

 

düzenli olarak belgelenmelidir. Kalite güvence sistemi dokümanı kalite

 

programlarının, planlarının, el kitaplarının ve kalite kayıtlarının tutarlı

 

yorumlarına izin vermelidir.

 

    Doküman, özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir;

 

    - Kalite amaçları ve asansörlerin kalitesine bağlı olarak kuruluş yapısı,

 

sorumluluklar ve yönetim gücü,

 

    - Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri,

 

süreçleri ve sistematik faaliyetler,

 

    - Montaj öncesinde, montaj sonrasında ve esnasında yürütülecek olan deney

 

ve incelemeler(1),

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Bu deneyler en azından EK VI madde 4(b)'de belirtilen deneyleri

 

içermelidir.

 

    - Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili

 

personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları,

 

    - Gerekli asansör montaj kalitesini, kalite güvence sisteminin etkin

 

işleyişini sağlayacak araçları,

 

    3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki

 

kuralları sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek amacıyla değerlendirmelidir.

 

İlgili uyumlaştırılmış standardı(2) uygulayan kalite güvence sisteminin söz

 

konusu kuralları karşıladığı kabul edilmelidir.

 

    Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme

 

tecrübesine sahip en az bir kişi bulunmalıdır.

 

    Değerlendirme işlemleri asansör firmasının binasına bir ziyareti de

 

içermelidir.

 

    Karar asansör firmasına bildirilmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını

 

ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

 

    3.4. Asansör firması, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan

 

yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde

 

sürdürüleceğini temin etmelidir.

 

    Asansör firması, kalite güvence sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa,

 

kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeleri

 

bildirmelidir.

 

    Onaylanmış Kuruluş öngörülen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve

 

güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin madde 3.2'deki kuralları

 

hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı

 

konusunda karar vermelidir.

 

    Kararını asansör firmasına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını

 

ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

 

    4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim

 

    4.1. Gözetimin amacı, asansör firmasının, onaylanmış kalite güvence

 

sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği

 

konusunda emin olabilmektir.

 

    4.2. Asansör firması, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla imalat,

 

muayene, birleştirme, montaj, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin

 

vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında mevcut tüm

 

bilgileri sağlamalıdır:

 

    - Kalite güvence sistemi dokümanı,

 

    - Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili

 

personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

 

    4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör firması kalite güvence sistemini

 

sürdürmekte olduğunu ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla belirli

 

aralıklarla denetimler yapmalı ve asansör firmasına bir denetim raporunu

 

vermelidir.

 

    4.4. Ek olarak Onaylanmış Kuruluş asansör firmasına beklenmedik ziyaretler

 

gerçekleştirebilir.

 

    Böylesi ziyaretler esnasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiği takdirde,

 

kalite güvence sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla

 

deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış Kuruluş asansör

 

firmasına bir ziyaret raporu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını

 

vermelidir.

 

    5. Asansör firması, asansörün son üretim tarihinden itibaren 10 yıl

 

süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın yetkisi altında tutmalıdır:

 

    - Bu Ekin madde 3.1'in ikinci fıkrasında belirtilen doküman,

 

    - Bu Ekin madde 3.4'ün 2. inci paragrafında belirtilen güncelleştirmeler,

 

    - Bu Ekin madde 3.4'ün son paragrafında ve madde 4.3 ve madde 4.4'de

 

belirtilen onaylanmış kuruluş rapor ve kayıtları.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

(2) Bu uyumlaştırılmış standard EN 29002 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici

 

özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

 

    6. Her Onaylanmış Kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence

 

sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara

 

iletmelidir.

 

    7. Asansör kalite güvencesi işlemlerine ilişkin belgeler ve bilgiler,

 

Türkçe olarak verilmelidir.

 

                                                                         Ek-XV

              ASANSÖRLER İÇİN

              TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNCE UYUMLAŞTIRILAN

              HARMONİZE EN STANDARDLARI

+----+------------------+--------------+-------------------------------------------------+

|Sıra|Standard No       |Yayım Yılı    |Açıklama                                         |

|No  |                  |              |                                                 |

+----+------------------+--------------+-------------------------------------------------+

|   1|TS EN 81-1        |Nisan 2001    |ASANSÖRLER                                       |

|    |                  |              |YAPIM VE MONTAJ İÇİN                             |

|    |                  |              |GÜVENLİK KURALLARI                               |

|    |                  |              |BÖLÜM 1: ELEKTRİKLİ ASANSÖRLER                   |

+----+------------------+--------------+-------------------------------------------------+

|   2|TS EN 81-2        |Mart 2002     |ASANSÖRLER                                       |

|    |                  |              |YAPIM VE MONTAJ İÇİN                             |

|    |                  |              |GÜVENLİK KURALLARI                               |

|    |                  |              |BÖLÜM 2: HİDROLİK ASANSÖRLER                     |

+----+------------------+--------------+-------------------------------------------------+

|   3|TS EN 12016       |Ocak 2002     |ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK - BAĞIŞIKLIK           |

|    |                  |              |ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER VE               |

|    |                  |              |YÜRÜYEN BANTLAR İÇİN ÜRÜN GRUBU STANDARDI        |

+----+------------------+--------------+-------------------------------------------------+