• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
ÜYELİK İŞLEMLERİ
Merhaba Sn. Meslektaşımız.

Üyelik için aşağıdaki LİNK'e tıklayınız.

LİNK
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

TEKNİK YÖN DERGİSİ
TEKNİK YÖN HABER FAALİYET DERGİSİ
YASAL UYARI

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

FEDERASYONLARIMIZ
ANADOLU TEKNİKERLER FEDERASYONU


KARADENİZ TEKNİKERLER FEDERASYONU
DERNEKLERİMİZ

ANKARA TEKNİKERLER DERNEĞİ

ANTALYA TEKNİKERLER DERNEĞİ

BATMAN TEKNİKERLER DERNEĞİ

BİNGÖL TEKNİKERLER DERNEĞİ

BİTLİS TEKNİKERLER DERNEĞİ

DENİZLİ TEKNİKERLER DERNEĞİ

ELAZIĞ TEKNİKERLER DERNEĞİ

GÜMÜŞHANE TEKNİKERLER DERNEĞİ

ISPARTA TEKNİKERLER DERNEĞİ

KIRIKKALE TEKNİKERLER DERNEĞİ

KOCAELİ TEKNİKERLER DERNEĞİ

MUŞ TEKKNİKERLER DERNEĞİ

ORDU TEKNİKERLER DERNEĞİ

OSMANİYE TEKNİKERLER DERNEĞİ

RİZE TEKNİKERLER DERNEĞİ,

SİİRT TEKNİKERLER DERNEĞİ

TRABZON TEKNİKERLER DERNEĞİ

UŞAK TEKNİKERLER DERNEĞİ

VAN TEKNİKERLER DERNEĞİ

ZONGULDAK TEKNİKERLER DERNEĞİ


FAYDALI LİNKLER

www.sivildunya.comFAYDALI LİNKLER
www.sivildunya.com


MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ

HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU

 

             Kanun Numarası                   : 4639

             Kabul Tarihi                           : 10/4/2001

             Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 13/4/2001   Sayı : 24372

             Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5,   Cilt : 40,   Sayfa :

 

             Amaç ve kapsam

             Madde 1 – Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla bunların malî ve sosyal hakları arasındaki adaletsizlikleri gidermek üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.

             Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, kamu kurum ve kuruluşlarında (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât kanunları ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu teşkilâtlarla ilgili hükümleri hariç) çalışan memurlarla diğer kamu görevlilerinin, malî ve sosyal haklarına ilişkin olarak;

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda,

             b) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda,

             c) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda,

             d) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda,

             e) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede,

             f) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin memurlar ile diğer kamu görevlilerinin malî ve sosyal haklarına ilişkin hükümlerinde,

             Yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeleri kapsar.

             İlkeler ve yetki süresi

             Madde 2 –  Bakanlar Kurulu 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; Ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun olarak adaletsizlikleri giderecek düzenlemeler yapılmasını göz önünde bulundurur.

             Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımından itibaren üç ay süre ile geçerlidir. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

             Yürürlük

             Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    Karar Sayısı, Tarihi: KHK/631, 04/07/2001

    Resmi Gazete Tarihi: 13/07/2001

    Resmi Gazete Sayı: 24461 (1. Mükerrer)

    **Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında düzenlemeler ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 10/04/2001 tarihli ve 4639 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 04/07/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 68 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "temsil" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya görev" ibaresi ile bu cümleden sonra gelmek üzere, "Makam veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan veya bu görevlerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir." cümlesi eklenmiş; dördüncü fıkrasındaki "temsil tazminatı" ibaresi "temsil ve görev tazminatları" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 2 - 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 212 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 67 nci maddesi hükümleri, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile 31/12/2001 tarihine kadar yürürlüğe konulacak esaslar çerçevesinde, bu hükümlerden yararlanmamış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul ve yetim aylığı bağlananlar hakkında da uygulanır. Bakanlar Kurulu, bulundukları derecelerde çalışma süreleri ve sair hususları dikkate alarak yapılacak derece yükselmelerini yıllara yayarak uygulamaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında emekliler lehine doğan durumlar dolayısıyla geçmişe yönelik olarak aylık ve ikramiye farkı ödenmez."

    Madde 3 - 657 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde yer alan "boş" ibaresi kaldırılmış, aynı maddedeki "bir üst derecesine yükseltilebilir" ibaresi "üst derecelerine yükseltilir" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 4 - 657 sayılı Kanunun mülga 152 nci maddesinin başlığı "Zam ve tazminatlar" olarak değiştirilmiş, mülga 213 üncü maddeden sonra gelen "Zam ve tazminatlar" başlıklı ek madde metni 152 nci madde metni olarak işlenmiş, "Ek Madde" ibaresi ile madde başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 5 - 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur."

    Madde 6 - 657 sayılı Kanunun 180 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık izin ile 181 inci maddede belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre belirlenen emsal katsayının 1/3'ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir."

    Madde 7 - 657 sayılı Kanunun 208 inci maddesinin birinci fıkrasına "memur olmayan eşi ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "ikiden fazla dahi olsa" ibaresi, 209 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Devlet memurları ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan" ibaresi ve "bakmakla yükümlü oldukları ana baba ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstehak" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 8 - 657 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

    "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme

    Ek Madde 36 - Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk vatandaşları ile soydaşların kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, bu Kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilenler, bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara ayrıca, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının %60'ını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda ödeme yapılır. Bu şekilde yurt dışında görevlendirilen personele ayni veya nakdi olarak yapılan diğer ödemeler bu ödemeden mahsup edilir.

    Kapsama dahil personel, yurt dışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından bu maddeye göre görevlendirilebilir.

    Bu madde uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının görüşleri ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

    Ek Madde 37 - 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan hükümlerin, yükselinebilecek derece ve kademeler hakkındaki sınırlamaları, 67 nci madde hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz."

    Madde 9 - 657 sayılı Kanuna 12/05/1989 tarihli ve 368 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile eklenen numarasız geçici madde "Geçici Madde 32" olarak düzenlenmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 33 - 67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıkları, 01/01/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstehak oldukları tarih itibarıyla ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir."

    Madde 10 - 10/11/1983 tarihli ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "ilgili hükümler" ibaresinden sonra gelmek üzere ", tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 11 - 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine aşağıdaki (C) bendi eklenmiştir.

    "C) (A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden;

    1 - 7.000'den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

    2 - Yukarıda sayılanların dışında kalanlardan en az beş hizmet yılını dolduranlara; hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

    3 - (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emekliler için gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."

    Madde 12 - Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    Madde 13 - Temsil ve görev tazminatları;

    a) İlgili mevzuatına göre ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında,

    b) Aylık ve ücret ödemeleri kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca en yüksek Devlet memurunun veya diğer bir kamu personelinin her türlü ödemeler dahil ücretinin belli bir katı şeklinde veya benzeri atıf ve usullerle diğer şekillerde belirlenen her türlü ödemelerin tespitinde, dikkate alınamaz ve bu gerekçeler ile ilave hiçbir artış yapılamaz.

    Madde 14 - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, meslek kuruluşları, kefalet sandıkları, mahalli idareler ve bunların birlikleri hariç olmak üzere, özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşları (bundan sonra "kapsama dahil kuruluş" olarak anılacaktır) tarafından; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul üyeleri dahil tüm personeli için; ilgili mevzuatları uyarınca belirlenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla mesai, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer mali ödemeler ile sosyal hak kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin tümünün altı aylık net ortalaması toplamı (bundan sonra "ortalama ücret toplamı" olarak anılacaktır), 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan mali ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını (bundan sonra "ortalama kanuni ücret tavanı" olarak anılacaktır) geçemez.

    Bakanlar Kurulu; kapsama dahil kuruluşlarda uygulanacak ortalama ücret toplamı üst sınırını, ortalama kanuni ücret tavanını geçmemek üzere, anılan her kuruluş için ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye veya değiştirmeye; gerektiğinde ortalama ücret toplamı içinde yer alan ödeme unsurlarını ayrıca belirlemeye veya sınırlandırmaya; uygulamaya ilişkin esas, usul ve diğer hususlar ile ödeme tarihlerini düzenlemeye; ortalama ücret toplamı ve ortalama kanuni ücret tavanı kapsamındaki ödemeleri belirlemeye, kapsama dahil edip etmemeye, bu husustaki tereddütleri gidermeye; Devlet memurlarının mali ve sosyal haklarında yapılacak genel veya kısmi nitelikteki artış oranlarını geçmemek üzere ortalama ücret toplamı üst sınırını daha düşük oranlarda artırmaya yetkilidir.

    Kapsama dahil kuruluşlar, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek ortalama ücret toplamı üst sınırının altında, ortalama ücret toplamı alan personeli hakkında; Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek ortalama ücret toplamı üst sınırını aşmamak, usul ve esaslar ile diğer belirlemelere uymak kaydıyla, ortalama ücret toplamını oluşturan ödemeleri mevzuatları dahilinde tespit etmeye devam ederler. Ancak, bu tespitlerini yaparken hiçbir surette ortalama ücret toplamı üst sınırını aşacak şekilde ödemeye sebep olacak düzenleme, değişiklik veya artış yapamazlar.

    Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

    Madde 14/A - (Ek madde: 31/07/2003 - 4969 S.K./3. md.)

    10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamı dışında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında;

    a) İstihdam edilme şekline bakılmaksızın; ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine ilk defa veya yeniden göreve alınma nedenlerine bağlı olarak harcırah ödenmez, bu amaçla başka bir adla ödeme yapılamaz.

    b) (İptal bent: Anayasa Mah.nin 09/07/2009 tarihli ve E. 2007/31, K. 200/114 sayılı Kararı ile.)

    c) Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan veya emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra vazifelerine son verilen personele, bu nedenlere bağlı olarak harcırah ödenmez; bunlara ilgili mevzuatında öngörülmesi kaydıyla damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın beşyüz milyon lirayı geçmemek üzere tazminat ödenebilir.

    d) Yurt içi ve yurt dışı gündelik ödemeleri, emsali Devlet memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan gündelik ödemelerinin birbuçuk katını geçemez. İlgili mevzuatında öngörülmüş olması halinde, bu kapsamda bulunanlardan yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere bu belge karşılığı yapılan ödemeler birbuçuk katın hesabında dikkate alınmaz.

    Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

    Madde 14/B - (Ek madde: 21/03/2006-5473 S.K./10.mad)

    Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurum, kurul, üst kurul, enstitü, teşebbüs, fon ve sair adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında, kanunlarında aksine hükümler olsa dahi, kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemez. Temsil yetkisini haiz personelin unvan ve sayıları, karar organlarınca üyeler dahil toplam personel sayısının yüzde ikisini geçmemek üzere belirlenir.

    Madde 15 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesi ve anılan Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (8) numaralı sırasına göre makam tazminatı ödenmesinde; 15/04/1997 tarihinden önce belirtilen sırada sayılan görevlerde bulunanlar ile daha önce bu görevlere atanmış olup söz konusu tarihten önce emekli olanlardan en az iki yıl süreli yükseköğretim mezunu olanlar sadece eğitim seviyesi açısından dört yıl süreli yükseköğretim mezunu kabul edilir. Ancak, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemler için emekli olanlar ile görevde bulunanlara geçmişe yönelik ödeme yapılmaz. (Ek cümleler: 21/03/2006-5473 S.K./10.mad) İki yıl süreli yükseköğretim mezunu olanlardan emekli olanlar ile görevde bulunanlara, 15/4/2006 tarihinden önceki dönemler için geçmişe yönelik ödeme yapılmaz. Anılan cetvelin 8 inci sırasının (d) bendinde sayılan görevlere 31/12/2005 tarihinden önce atanmış olanlar ile bunlardan emekli olanlara bu bende göre makam tazminatı ödenmesinde söz konusu bentte öngörülen atama usûlüne ilişkin koşullar aranmaz.

    Madde 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (C) bendinde yer alan görev tazminatı hakkında, 27/01/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükmü uygulanır.

    Madde 17 - (İptal madde: Anayasa Mah.nin 05/02/2009 tarihli ve E. 2006/53, K. 2009/21 sayılı Kararı ile.)

    Madde 18 - Bakanlar Kuruluna bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetkilerin kullanılması sırasında bu amaç için öngörülmüş olan ek mali imkanlar aşılmaz.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girinceye kadar; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan belirlemelerin, mali ve sosyal haklarda hiçbir artış ya da değişikliğe yol açmayacak şekilde aynen uygulanmasına devam olunur.

    Bakanlar Kurulu kararıyla yapılacak belirlemeler çerçevesinde tespit edilecek ortalama ücret toplamı üst sınırından daha fazla miktarda ortalama ücret toplamı olan personel hakkında kapsama dahil kuruluşlar tarafından, bu fazlalık devam ettiği sürece, hiçbir ücret artışı veya değişikliği yapılamaz. Bu durumda bulunan personelin ortalama ücret toplamı artış oranları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir ve kapsama dahil kuruluşlar tarafından anılan personele bu artış oranları uygulanır.

    Bakanlar Kurulu, bu durumda olan personelin ortalama ücret toplamı ile ortalama ücret toplamı üst sınırı arasındaki farkı, 31/12/2006 tarihine kadar aşamalı olarak gidermeye yönelik gerekli tedbirleri almaya, bu durumdakiler için daha düşük oranlarda artış yapmaya ya da artış oranlarını farklı tarihlerde uygulamaya yetkilidir.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi uyarınca 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendine göre görev tazminatı net tutarından yapılacak mahsup işlemlerinde, mahsup edilecek ödemelerin net tutarları toplamının 15/01/2002 tarihinden itibaren %20'si, 15/01/2003 tarihinden itibaren %40'ı, 15/01/2004 tarihinden itibaren %60'ı, 15/01/2005 tarihinden itibaren %80'i ve 15/01/2006 tarihinden itibaren ise tamamı dikkate alınır.

    (Ek fıkra: 20/03/2002 - 4747 S.K../5. md.) Ancak, Bakanlar Kurulu ödeme çeşitlerini ve mahsup miktarlarını dikkate almak suretiyle ödenecek asgari görev tazminatı miktarını belirlemeye yetkilidir.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (C) bendinde yer alan görev tazminatı ile 27/01/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temsil tazminatı tavan gösterge rakamları 31/12/2005 tarihine kadar yılı bütçe kanunları ile yeniden belirlenebilir.

    Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;

    a) 12 nci maddesi 01/08/2001,

    b) 2, 3, 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri 01/01/2002,

    c) 1, 11, 15, 16, 17 ve geçici 2 nci maddeleri 15/01/2002,

    d) diğer maddeleri yayımı, tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 20 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.