• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
ÜYELİK İŞLEMLERİ
Merhaba Sn. Meslektaşımız.

Üyelik için aşağıdaki LİNK'e tıklayınız.

LİNK
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

TEKNİK YÖN DERGİSİ
TEKNİK YÖN HABER FAALİYET DERGİSİ
YASAL UYARI

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

FEDERASYONLARIMIZ
ANADOLU TEKNİKERLER FEDERASYONU


KARADENİZ TEKNİKERLER FEDERASYONU
DERNEKLERİMİZ

ANKARA TEKNİKERLER DERNEĞİ

ANTALYA TEKNİKERLER DERNEĞİ

BATMAN TEKNİKERLER DERNEĞİ

BİNGÖL TEKNİKERLER DERNEĞİ

BİTLİS TEKNİKERLER DERNEĞİ

DENİZLİ TEKNİKERLER DERNEĞİ

ELAZIĞ TEKNİKERLER DERNEĞİ

GÜMÜŞHANE TEKNİKERLER DERNEĞİ

ISPARTA TEKNİKERLER DERNEĞİ

KIRIKKALE TEKNİKERLER DERNEĞİ

KOCAELİ TEKNİKERLER DERNEĞİ

MUŞ TEKKNİKERLER DERNEĞİ

ORDU TEKNİKERLER DERNEĞİ

OSMANİYE TEKNİKERLER DERNEĞİ

RİZE TEKNİKERLER DERNEĞİ,

SİİRT TEKNİKERLER DERNEĞİ

TRABZON TEKNİKERLER DERNEĞİ

UŞAK TEKNİKERLER DERNEĞİ

VAN TEKNİKERLER DERNEĞİ

ZONGULDAK TEKNİKERLER DERNEĞİ


FAYDALI LİNKLER

www.sivildunya.comFAYDALI LİNKLER
www.sivildunya.com


4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME KANUNU

 

24/11/1994 TARİHLİ VE 4046 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE

NAKLEDİLECEK PERSONEL HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

28 Eylül 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25950

 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

 

24/11/1994 Tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

          MADDE 1 — 8/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Amaç

          Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, özelleştirme programına alınan (iştirakler hariç), özelleştirilen, devredilen, küçültülen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlardaki istihdam fazlası/nakle tâbi personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

          MADDE 2 — Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Kapsam

          Madde 2 — Bu Tebliğ, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesine göre Başkanlığa bildirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar."

          MADDE 3 — Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Dayanak

          Madde 3 — Bu Tebliğ, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesi ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendi ve 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

          MADDE 4 — Tebliğin 4 üncü maddesinin (c), (f), (g) ve (h) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "c) Kuruluş; özelleştirme programına alınan (iştirakler hariç), özelleştirilen, devredilen, küçültülen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşu,"

          "f) Nakil hakkı bulunan işçi personel; 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 5398 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip, İş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan personelden; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personeli,"

          "g) Nakle tâbi personel; Özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare tarafından Başkanlığa bildirilen personeli,"

          "h) İstihdam fazlası personel; Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel olarak belirlenen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare tarafından Başkanlığa bildirilen personeli,"

          MADDE 5 — Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Bildirim

          Madde 5 — Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde ekli İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Bilgi Form/Formları (Nakil hakkı bulunan işçi personel için Kapsamdışı personel bilgi formları) doldurulmak suretiyle İdare tarafından Başkanlığa bildirilir.

          İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Bilgi Formları, kodlama sistemine uygun olarak (24/1/2001 tarihli ve 24297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001/3 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ekinde yer alan okul kodları kullanılmak suretiyle) bilgisayar ortamında (excel) doldurulur ve disket ile birlikte gönderilir. İstihdam fazlası/nakle tabi personelin varsa çalışmak istedikleri "il" tercihlerine de Bilgi Formlarının ilgili bölümünde yer verilir. Tercihte bulunmayanların karşısına "Tercihte Bulunmadı" kaydı konulur."

          MADDE 6 — Tebliğin 7 nci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "İdare tarafından bildirilen personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında 4046 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümleri dikkate alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi uyarınca atanılmış olan kadrolar, mezkur Kanun gereği ilgili personel için kazanılmış hak teşkil etmediğinden bu durumdaki personelin atama tekliflerinde, halen bulundukları kadro dereceleri değil, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınır."

          "Başkanlığa bildirilen personele bulunduğu kadro/pozisyondan; görevde yükselme niteliğinde olacak şekilde veya en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim-öğretim sonucu ihraz edilen ve unvan değişikliği sınavına tabi kadro/pozisyon teklif edilmez. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar  ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personel hariç olmak üzere Şef ve daha üst unvanlarda bulunan personel için kadro/pozisyon imkanı ve personel ihtiyaçları çerçevesinde öğrenim durumu itibariyle ihraz ettiği unvana uygun kadro/pozisyon teklif edilebilir."

          MADDE 7 — Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Kadro ve Pozisyonlar

          Madde 10 — Bu Tebliğ çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozisyonlar, 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi gereğince boşaldıkları tarihten itibaren her hangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

          İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleşen kadro/pozisyon hareketleri gerçekleşmeyi müteakip en geç 15 gün içerisinde Başkanlığa bildirilir."

          MADDE 8 — Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "Nakledilecek Diğer Personel

          Madde 11 — 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun değişik Geçici 1 inci maddesi ile 4743 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi çerçevesinde tespit edilen personelin, 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Telgraf  ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen personel (Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumunda 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun değişik ek 29 uncu maddesi gereği nakledilecek personel) ile 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi gereğince nakil işlemi yapılacak olan ve burada yer almayan kurum/kuruluş personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinde de kendi Kanunlarında yer alan hükümler dışında bu Tebliğ (Ek formlar dahil) uygulanır."

          MADDE 9 — Tebliğe aşağıdaki Geçici 1 inci Madde eklenmiştir.

          "Geçici Madde 1 — 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 5398 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş kanunlarına tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri halinde nakil hakları saklıdır. Burada belirtilen kapsamdışı personel; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 21 inci maddesi gereğince sendikaya üye olamama sebebiyle zorunlu kapsamdışı kalan personel ile, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakları yönünden herhangi bir kanuni sınırlama bulunmayan, sendika üyesi olabilen, ancak, toplu iş sözleşmesinin taraflarınca kapsam dışında tutulan personeli ifade eder."

          Yürürlük

          MADDE 10 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 11 — Bu Tebliğ hükümlerini, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan  yürütür.