• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
ÜYELİK İŞLEMLERİ
Merhaba Sn. Meslektaşımız.

Üyelik için aşağıdaki LİNK'e tıklayınız.

LİNK
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

TEKNİK YÖN DERGİSİ
TEKNİK YÖN HABER FAALİYET DERGİSİ
YASAL UYARI

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

FEDERASYONLARIMIZ
ANADOLU TEKNİKERLER FEDERASYONU


KARADENİZ TEKNİKERLER FEDERASYONU
DERNEKLERİMİZ

ANKARA TEKNİKERLER DERNEĞİ

ANTALYA TEKNİKERLER DERNEĞİ

BATMAN TEKNİKERLER DERNEĞİ

BİNGÖL TEKNİKERLER DERNEĞİ

BİTLİS TEKNİKERLER DERNEĞİ

DENİZLİ TEKNİKERLER DERNEĞİ

ELAZIĞ TEKNİKERLER DERNEĞİ

GÜMÜŞHANE TEKNİKERLER DERNEĞİ

ISPARTA TEKNİKERLER DERNEĞİ

KIRIKKALE TEKNİKERLER DERNEĞİ

KOCAELİ TEKNİKERLER DERNEĞİ

MUŞ TEKKNİKERLER DERNEĞİ

ORDU TEKNİKERLER DERNEĞİ

OSMANİYE TEKNİKERLER DERNEĞİ

RİZE TEKNİKERLER DERNEĞİ,

SİİRT TEKNİKERLER DERNEĞİ

TRABZON TEKNİKERLER DERNEĞİ

UŞAK TEKNİKERLER DERNEĞİ

VAN TEKNİKERLER DERNEĞİ

ZONGULDAK TEKNİKERLER DERNEĞİ


FAYDALI LİNKLER

www.sivildunya.comFAYDALI LİNKLER
www.sivildunya.com


Kadastro teknisyeninin Tapu Kadastro MYO'yu bitirmesi halinde özel hizmet tazminatının nasıl hesaplanacağına dair Danıştay kararı

T.C.

 

DANIŞTAY

 

Onbirinci Daire,

 

Esas No : 2002/2317

 

Karar No : 2005/2024

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı}: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

İsteğin Özeti : Davalı idarede teknik hizmetler sınıfında kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacının,  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu mezunu olması nedeniyle özel hizmet tazminatının mesleki ve teknik öğrenim veren yüksek okullardan mezun teknikerlere  uygulanan oran üzerinden belirlenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı  davada, Samsun İdare Mahkemesinin 12.3.2002 gün ve 5:2001/1405, K:2002/183 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, kadastro teknisyeni olarak çalışan davacının 2001 yılında Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulunu bitirmesi nedeniyle intibakının 4. derecenin 3. kademesine yapıldığı, 15.10.2001 tarihli dilekçeyle kendisine %90 oranında özel hizmet tazminatı verilmesi istemiyle davalı idareye başvurduğu, 15.10.2001  tarihli dava konusu işlemle YÖK'nun 12.12.1990 gün ve 23583 sayılı yazısıyla Tapu Kadastro Meslek Yüksek  Okulundan 27.11.1990 tarihinden sonra mezun olan personelin teknikerlik haklarından yararlanamayacağı ve "meslek elemanı" unvanı verileceğinin belirtildiği, ilgilinin de 3.10.2001 tarihinde anılan okuldan mezun olduğu belirtilerek isteminin reddi yolunda dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, olayda, 657 sayılı Kanunun -"Zam ve Tazminatlara" ilişkin ek maddesinde, bitirilen üst öğrenimin  göreviyle ilgili olması halinde, bitirilen üst öğrenime göre özel hizmet tazminatı ödeneceği, göreviyle ilgili olmaması halinde önceki öğrenim durumlarına göre tazminat ödeneceği belirtilmiş olup, Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu mezunlarına verilen unvanın tekniker ya da meslek elemanı olmasının bu yüksek okul mezunlarının mesleğe girişlerinde sınıf intibakları yapılırken dikkate

alınacak bir husus olduğu, davacının teknik hizmetler sınıfında kadastro teknisyeni olarak çalıştığı  ihtilafsız olup, bitirdiği iki yıllık yüksek okulun mesleğiyle ilgili olması nedeniyle 570 sayılı KHK ile değişik 657 sayılı Kanunun ek maddesi uyarınca %90 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesi gerekirken davacıya %66 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Davalı idare, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213. maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek maddesinin "II- Tazminatlar" başlıklı bölümünde, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği,

 hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının brüt tutarının; Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan, dört yıldan aşağı yüksek öğrenim veren okul mezunları için % 100'üne kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ölçü ve nispetler dahilinde özel  hizmet tazminatı ödeneceği, "III- Ortak Hükümler" başlıklı maddesinde ise, bu tazminatın, hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği miktarları, ödeme usul ve esaslarının ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumlan kapsayacak şekilde hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Bu yasal düzenleme uyarınca yürürlüğe konulan 19.1.1998 günlü, 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde, özel hizmet tazminatının ödenmesinde teknik hizmetler sınıfında bulunanlar bakımından işgal edilen kadroların sınıfı ve personelin kariyerinin esas alınacağı öngörülmüş ve Karar ekindeki (II) sayılı Cetvelde hangi görevde olanların ne oranda özel hizmet tazminatından yararlanacakları gösterilmiştir.

 

Söz konusu (II) sayılı Cetvelde, en az iki yıl süreli mesleki teknik yüksek öğrenim görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler için farklı, lise üzerine en az 2 yıl süreli mesleki teknik öğrenim veya mesleki teknik kurs görenler için farklı, lise dengi mesleki teknik okul mezunları için farklı miktar ve

oranlarda özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinden, davalı idarede teknik hizmetler sınıfında kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacının, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 yıllık Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulundan mezun olması nedeniyle iki yıl süreli mesleki teknik yüksek öğrenim görmüş teknikerler için öngörülen özel hizmet tazminatı oranından yararlandırılması yolundaki başvurusunun reddi üzerine davalı idarece tesis olunan işlemin iptali istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Görüldüğü üzere, yukarıda yer verilen kanun hükmünde belirtilen özel hizmet tazminatının, hangi öğrenimi görmüş ve hangi unvana sahip olanlara ne miktarda ödeneceğine ilişkin hususlar, Kanunun verdiği

 yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş ve bu belirlemeye göre de teknikerler için öngörülen özel hizmet tazminatı oranından yararlanabilmek için en az iki yıl süreli mesleki teknik yüksek öğrenim  görmüş tekniker olmak gerekmektedir.

 

Olayda ise, davacının teknisyen görev ve kadro unvanıyla görev yaptığı, bitirdiği yükseköğrenimin ise kendisine tekniker unvanını kazandırmadığı, zira davalı idarenin savunmasından Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığının 16.9.1986 tarihli toplantısında alınan kararla, Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulundan mezun olanlara "Meslek Elemanı" unvanının verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, teknisyen olan davacının teknikerler için öngörülen özel hizmet tazminatı oranından yararlandırılması mümkün olmadığından, ilgili mevzuata uygun bulunan dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Samsun İdare Mahkemesinin 12.3.2002 gün ve E:2001/1405, K:2002/183 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar  verilmek üzere adı geçen idare mahkemesine gönderilmesine, 19.4.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.