• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

YASAL UYARI

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

TEKNİKERLERE ÇIRAK MUAMELESİ

Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu çerçevesinde bundan böyle Meslek Yüksekokullarını bitirenler de 2 yılda bir ücreti karşılığında sertifika kurslarına gidecek ve akabinde yine ücreti karşılığında sınava girerek başarılı olursa çalışabilecek.

Ülkemize allanarak, pullanarak ithal edilen Amerikan (ABD) Meslek Yüksekokulu Eğitim modeli 1982 yılında 2547 Sayılı Y.Ö.K. Kanununa derz edilmiştir.  Çalışma hayatında da Meslek Yüksekokulları,  Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu çerçevesinde Avrupa Birliği Standartlarına uydurulmaya çalışılarak, ortaya kuş olmayan, deve de olmayan ancak devekuşu olan bir model benimsetilmiştir. 

Tüm fonksiyonları köreltilen ve geçersiz kılınan Meslek Yüksekokulları eğitim ve çalışma hayatında Ülkemize dayatılmıştır. Kuruluş amacına ters uygulama neticesinde 73 yıldır süregelen Teknikerlik eğitimi yerlerde süründürülmeye devam edilmektedir.


Sn. Meslektaşlarım,

Teknikerler üretici iş gücüdür, Meslek Yüksekokulları bu gerekçe üzerine inşa edilmiştir. Meslek Yüksekokulları, Mesleki ve Çıraklık Eğitim Kanunu ile birlikte 4702 Sayılı Kanun kapsamına alınarak tarihin en büyük hatası yapılmıştır.

Meslek Yüksekokulları 4702 Sayılı Kanun kapsamından acilen çıkarılmalıdır. Aksi takdirde hiç okula gitmeden sertifikaya dayalı eğitimle iş bulmak mümkündür.

Meslek Yüksekokullarının  Teknikerlere verdiği eğitimi yeterli bulmayan düşünce:

Örneğin herhangi bir teknikerlik branşında, her bir sertifika eğitimine ücreti karşılığında devam edecek, ardından da ücreti karşılığında her bir sertifikayı almak için sınava girecek bir yapıyı tesis ederek Kanunen Teknikerlere dayatmıştır. 


Yani 14 yıl okuyup Tekniker olacaksın, diplomanı eline aldıktan sonra çırak muamelesine tabi tutulacaksın.

Teknikerler üzerinde insiyatife sahip olan yapı 4702 Sayılı Kanun'un Madde-7 ve Madde-8'de yer almaktadır.

İşçi Sendikaları, Esnaf Odaları Meslek Yüksek Okulları ve Teknikerlerin kaderlerini belirleyecek yapı olarak ortaya konulmuştur.

Tekniker sorunlarının çözümlenmesinin üç yolu vardır.

1 - "Türkiye Tekniker Odaları ve Birliği"nin kurulması,

2 - Teknikerlere alanlarında sınavsız Lisans tamamlama kapısının açılması,

3 - 4702 Sayılı Kanun kapsamında Meslek Yüksekokullarının kuruluş gerekçesine aykırı bir yapılanmaya gidilmesi nedeni ile bu okulların en kısa sürede kapatılması, yada 4702 Sayılı Kanun kapsamından çıkarılmasıdır.

Teknikerler üzerinde karar sahibi olan irade bu üç yoldan birini tercih etmek durumundadır. Aksi takdirde bir sorunu yok saymak, görmezden gelmek, rafa kaldırmak, ertelemek içinden çıkılamaz başka bir soruna sürüklenmeye neden olur.

802 Meslek Yüksekokulu açarak, 1.000.000 öğrenciyi ve ailesini gelir kapısı olarak görmekten derhal vazgeçilmelidir.

Sn. Tekniker Meslektaşım,

Sosyal (FACEBOOK, TWITER vs..) medyada yüzlerce Tekniker yapılanması yerine Resmi ve daha bilinçli, dayanışmayı esas alan, sorunların üzerine gidebilen Teknikerler Birliğini yalnız bırakma.

FACEBOOK'da Teknikerler adına açılan sayfaların, Teknikerler Birliği çatısı altında düzenli olarak mücadele yürütmesi kaçınılmazdır. Birliğimizi güçlü kılarak, sayıları ikimilyonu aşan Tekniker camiasını Ülkemizin üretiminde hakettiği yere taşıyalım, T.B.M.M. ve Yerel siyasette yer alarak kürsülerden sesimizi duyuralım, müdahil olalım, çözüm üretelim.

Ya mesleğini unutacaksın, ya da mesleki hakların için Teknikerler Birliğine tutunacaksın. Karar Senin. Asla kararsız kalma.

Teknikerler Birliği'nde mutlaka görev üstlenmelisin, Sesini Resmi Makamlara iletmelisin.

Selam ve saygılarımla...

                                                                  Ertan Kılıç
                                                                  Genel Başkan

4702 Sayılı Kanun

MADDE 7. – 3308 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. – Meslekî ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin; plânlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek üzere, Bakanlıkta Meslekî Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurulun kararları Bakanlık ve ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür.

Meslekî Eğitim Kurulu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;

a) Bakanlığın meslekî eğitimle görevli Müsteşar yardımcıları,

b) İçişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

c) Maliye Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

e) Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

h) Turizm Bakanlığı Müsteşar yardımcısı,

i) Devlet Planlama Teşkilâtı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü,

j) Bakanlığın, meslekî eğitim ile ilgili genel müdürleri,

k) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

l) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

m) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

n) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

o) Bankalar Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,

p) Meslekî eğitim alanında görevlendirilecek Yükseköğretim Kurulu temsilcisi,

r) Türkiye Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirleri Odaları Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisinden,

Oluşur.

Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda, Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına ilgili kurum temsilcilerini de davet eder.

Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü durumlarda Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Meslekî Eğitim Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. Meslekî Eğitim Kurulunun toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.MADDE 8. — 
3308 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6. – Bu Kanun kapsamında meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak meslekî eğitimin plânlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar almak ve valiliğe görüş ve tavsiyelerde bulunmak üzere illerde il meslekî eğitim kurulu kurulur.

İl meslekî eğitim kurulu, il millî eğitim müdürünün başkanlığında;

a) Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyük şehirlerde vali tarafından belirlenecek belediye başkanı veya temsilcisi),

b) İl sağlık müdürü veya temsilcisi,

c) İl sanayi ve ticaret müdürü,

d) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı veya temsilcisi ile meslekî eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili oda yöneticileri arasından Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığınca seçilecek üç üye,

e) İl ticaret odası başkanı veya temsilcisi,

f) İl sanayi odası başkanı veya temsilcisi,

g) Sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı kurulmadığı yerlerde, il sanayi ve ticaret odası başkanı veya temsilcisi,

h) İlin, meslekî eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı,

i) Kurulun sekretarya görevini yürüten okul müdürü,

j) İlde faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim okullarından ve kurumlarından birer yönetici,

k) En fazla işçiyi temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği işçi sendikaları temsilcisi,

l) Defterdar veya temsilcisi,

m) Türkiye İş Kurumu il müdürü veya temsilcisi,

n) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı sigorta müdürü veya temsilcisi,

o) En fazla işvereni temsil eden konfederasyonun, o il için göstereceği işveren sendikaları temsilcisinden,

Oluşur.

İl meslekî eğitim kurulu toplantılarına, gerekirse başkanın isteği üzerine ilgili kurum temsilcileri de davet edilir.

İl meslekî eğitim kurulu toplantı ve çalışma esasları yönetmelikle belirlenir.

İl meslekî eğitim kurulunun kararları valinin onayı ile uygulanır. Vali, gerekli gördüğü hallerde il meslekî eğitim kuruluna başkanlık eder.


BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDAKİ MESLEKLER


http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1


MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/07/20010710.htm#2

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/164.html

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27096_0.htmlMESLEKİ YETERLİLİK KURULU

http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/kurumsal/tarihceMESLEKİ EĞİTİM KURULU

http://meslekiegitimkurulu.gov.tr/


HABER LİNKİ

http://www.milliyet.com.tr/40-meslekte-uygulama-basladi-400-ekonomi-2373977/?utm_source=partners?&utm_medium=haberlercom&utm_campaign=13luManset


MESLEKİ YETERLİLİĞE İLİŞKİN HABER LİNKLERİ

https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1VFKB_enTR620TR620&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=active&q=mesleki+yeterlilik+belgesi

  
3055 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın