• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
ÜYE KAYIT VE ÇALIŞMA BELGESİ
Başkanlar Kurulu
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

Yasal Uyarı!!!

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Teknikerler Birliği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Teknikerler Birliği. 2010 @ Her Hakkı Saklıdır.

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLERİNE MÜJDE!

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca açılacak olan kursu başarı ile bitirerek sertifika alacak, Veteriner Sağlık Teknikerleri İllerinde Teknikerler Birliği Şubesi yok ise;

Necatibey Caddesi 66 / 8 Kızılay Ankara adresinde bulunan Teknikerler Birliği Genel Merkezi'ne kayıt olarak alacakları çalışma belgesi ile,

Trabzon, Çanakkale, Tekirdağ, Kırıkkale, Sivas, İzmir,  Elazığ, Mersin, Sakarya İllerinde ise, bu İllerde faaliyet gösteren Teknikerler Birliği Şubelerine Üyelik kaydı yaptırarak alacakları çalışma belgesi ile,

Suni tohumlama ve tıbbi tohumlama yetkilerini kullanma imkanını kullanabilecekler.

Önemle duyurulur.
Genel Merkezimizin Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'na yapmış olduğu Resmi Yazışma, Teknikerler Birliği Veteriner Sağlık Teknikerleri Komisyon Başkanımız Nimetullah Durmaz'ın çabaları ve açılan yargı davası sonucunda Veteriner Teknikeri meslektaşlarımızın 90 yıldır yaşadığı haksızlık Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Yönetmeliği ile ortadan kaldırıldı.

Teknikerler Birliği Veteriner Sağlık Teknikerleri Komisyon Başkanımız Nimetullah Durmaz'a ve Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'na teşekkür ederiz.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ

FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tek tırnaklı, çift tırnaklı, kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile arı ve her türlü hayvanın üretim ve ıslahına yönelik, kişi veya kuruluşlar tarafından yapılacak suni tohumlama, tabii tohumlama, embriyo transferi, genetik kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi, uygulama izinlerinin verilmesi; sperma ve embriyo ithalatı, ihracatı; suni tohumlama kayıtları ile istatistiki bilgilerin derlenmesi; Bakanlık tarafından yapılacak suni tohumlama, tabii tohumlama ve embriyo transferi hizmetlerini düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli veteriner sağlık ile hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı önlisans örgün öğrenim programlarından mezun olan teknikeri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d), (g), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çift tırnaklı, tek tırnaklı ve diğer memeli hayvanlarda suni tohumlamayı, Bakanlıkça düzenlenen kursta başarılı olan veteriner hekim,  veteriner hekim sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyeni ve/veya veteriner sağlık teknikeri; embriyo transferini ise Bakanlıkça düzenlenen kursta başarılı olan veteriner hekim yapar. Kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ve arılarda suni tohumlamayı bu konularda eğitim almış fakülte, yüksek okul ve meslek lisesi mezunları yapar. Bakanlıktan izin almadan bu faaliyette bulunanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereğince yaptırım uygulanır.

b) Suni tohumlama izni almış bir veteriner hekimin sorumluluğunda en fazla üç veteriner sağlık teknisyeni ve/veya veteriner sağlık teknikeri suni tohumlama izni alarak çalışabilir.”

“d) Suni tohumlama ve embriyo transferi izni almış kişi veya kuruluşlar, üretimine ve ithalatına Bakanlıkça izin verilen sperma ve embriyoları kullanmak zorundadır. Bakanlıkça kullanımına izin verilmeyen spermayı ve embriyoları kullanan veteriner hekimlerle ilgili olarak 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereğince yaptırım uygulanır. Suni tohumlama izinleri iptal edilir. Suni tohumlama izni iptal edilen veteriner hekimin sorumluluğunda çalışan veteriner sağlık teknisyenleri ve veteriner sağlık teknikerlerine, ceza alma nedeni kendi uygulamaları değil ise il müdürlüğünce başka bir veteriner hekimin yanında çalışma izni verilebilir.”

“g) Kişi veya kuruluşların, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmediği ya da kayıt ve belgelerde yanlış bilgiler aktardığı, suni tohumlama belgelerini zamanında düzenlemediği ve zamanında il/ilçe müdürlüğüne bildirmediği, kayıt ve belgelerde tahrifatlar yaptığı, Bakanlık oluru ile yürütülen proje ve uygulamalar hariç farklı ırkın sperması kullanıldığı tespit edildiğinde, izinleri il müdürlüğünce oniki ay süre ile geçici olarak askıya alınır ve faaliyeti durdurulur. İzni askıya alınan veteriner hekimin sorumluluğunda çalışan veteriner sağlık teknisyeni ve/veya veteriner sağlık teknikerine, ceza alma nedeni kendi uygulaması değil ise il müdürlüğünce başka bir veteriner hekimin yanında çalışma izni verilebilir.

ğ) Embriyo transferi yapma izni alan serbest veteriner hekimin, yanında çalıştırdığı veteriner sağlık teknisyeni veya veteriner sağlık teknikerine embriyo transferi yaptırdığı tespit edildiği takdirde, sorumlu veteriner hekime 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uygulanır.

h) Suni tohumlama, embriyo transferi veya diğer biyoteknolojik faaliyetlerini özel sektöre devretmek isteyen il müdürlüğü, Bakanlıktan izin almak zorundadır. Suni tohumlama, embriyo transferi veya diğer biyoteknolojik faaliyetleri özel sektöre devredilen illerde kamu görevlisi (belediyede çalışanlar dahil) veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni veya veteriner sağlık teknikerine suni tohumlama, embriyo transferi veya diğer biyoteknolojik faaliyet izni verilemez. Bu faaliyetlerde bulunan kamu görevlisi (belediyede çalışanlar dahil) veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni veya veteriner sağlık teknikeri hakkında 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Çift tırnaklı ve tek tırnaklı hayvanlar ile diğer memeli hayvanlarla ilgili suni tohumlama kurslarına veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve Bakanlığın öngördüğü eğitimleri tamamlayan veteriner sağlık teknikeri katılır.

e) Kanatlılar, suda yaşayan hayvanlar ve arılar ile ilgili suni tohumlama kurslarına, bu konularla ilgili eğitim veren fakülte, ilgili meslek yüksek okulu ve meslek lisesi mezunları katılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Birlikler, kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri adına verilen dilekçelere aşağıda yer alan belgeler eklenir:

1) Birlikler, kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri adına suni tohumlama ve/veya embriyo transferi yapacak veteriner hekime ait meslek odasına üye olunduğuna dair belge,

2) İş sözleşmesi,

3) Suni tohumlama ve/veya embriyo transferi kurs sertifikasının fotokopisi.

e) Veteriner sağlık teknisyeni veya veteriner sağlık teknikeri dilekçelerine aşağıda yer alan belgeler eklenir:

1) İş sözleşmesi,

2) Suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi.”

“(2) Kanatlılar, suda yaşayan hayvanlar ile arılarda suni tohumlama yapma izni verilmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bakanlık personeli tarafından yapılan suni tohumlama, embriyo transferi ve diğer biyoteknolojik faaliyetler ücret karşılığında yapılır. Hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından uygulayıcılara ödenecek ücretler her yıl Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Sığır suni tohumlama uygulamalarında, birinci tohumlama ücret karşılığında yapılır ve izleyen ikinci tohumlamadan uygulama ücreti alınmaz. Müteakip uygulama ücrete tabidir. Embriyo transferinde bütün uygulamalar ücret karşılığında yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi
  Sayısı

8/12/2011
  28136Paylaş |                       Arşiv     
20083 kez okundu